Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“
Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa
Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji
Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS
Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju u 2021. godini
Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije
Procena potreba sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji
Monitoring i evaluacija projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”
Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“
Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi evaluaciju projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za prava ženama Kikinda. Ovaj projekat je deo programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost […]

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa
Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva zemalja zapadnog Balkana, kao i velike mreže civilnog […]

Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji
Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji

Nakon deset godina od sprovođenja Polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji, SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovela je novo istraživanje kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa, koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo. Istraživanje je deo projekta […]

Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS
Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) je online platforma koju su zajednički pokrenuli Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika. Platforma je pokrenuta u cilju uspostavljanja dijaloga između predstavnika akademske zajednice, civilnog […]

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju u 2021. godini
Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju u 2021. godini

U cilju ukazivanja na ključne nejednakosti i usmeravanja kreatora javnih politika ka što efikasnijim merama koje će doprineti poboljšanju u oblasti rodne ravnopravnosti, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je pripremila Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju. Ovaj Nacionalni izveštaj obuhvata izračunavanje i analizu indeksa u šest osnovnih domena života: rad, novac, znanje, vreme, […]

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije
Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije predstavlja deo projekta koji kancelarija Međunarodne organizacije rada u Srbiji sprovodi uz podršku Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država, u periodu 2019-2023. godine, pod nazivom „Merenje, podizanje svesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada i prinudnog rada“. U okviru ovog projekta, SeConS grupa […]

Procena potreba sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji
Procena potreba sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji

SeConS grupa za razvojnu inicijativu učestvuje u realizaciji projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za podršku ženama Kikinda, u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women). Projekat je deo programa „Sigurnost […]

Monitoring i evaluacija projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”
Monitoring i evaluacija projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je započela monitoring i evaluaciju projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”, koji realizuje Centar za podršku ženama – Kikinda, uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama. Opšti cilj projekta je da žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, […]

previous arrow
next arrow

Vesti

Predstavljeni nalazi evaluacije pete faze projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji“

Evaluaciju je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u julu i avgustu ove godine i obuhvatila je period implementacije projekta od januara 2020. do juna 2023. godine. U skladu sa standardima evaluacije OECD-DAC i u skladu sa nedavno usvojenom politikom OEBS-a, evaluacijom je procenjena relevantnost, koherentnost, efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost projekta.

Počela realizacija Inicijative „Sunčane škole na Zapadnom Balkanu“

Secons grupa za razvojnu inicijativu učestvuje u Inicijativi „Sunčane škole na Zapadnom Balkanu“ koja ima za cilj da razvije model angažovanja ključnih društvenih aktera – kao što su državne škole, lokalne samouprave i lokalne zajednice – u oblasti energetske tranzicije, i to razvijanjem njihovih kapaciteta da upravljaju proizvodnjom čiste/obnovljive, u ovom slučaju solarne energije, kroz fotonaponsku tehnologiju. Korišćenjem ove tehnologije i postavljanjem solarnih panela na krovove škola, one mogu da proizvedu potrebnu električnu energiju i da postanu ​​klimatski otporne i energetski neutralne, a uštede koje ostvare na računima za struju moći će da koriste za finansiranje različitih školskih potreba.

Predstavljeni rezultati istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada u Srbiji

Povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada – 12. juna, u beogradskom Medija centru su predstavljeni rezultati Anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada 2021. u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku, i rezultati istraživanja „Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama u Srbiji“ SeConS grupe za razvojnu inicijativu.
Gotovo svako deseto dete u Srbiji, ili 9,5% sve dece uzrasta od 5 do 17 godina, bilo je u 2021. godini izloženo zloupotrebi dečjeg rada, a to je ukupno oko 82.000 dece u Srbiji. Ovo su pokazali rezultati Anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada koju je u Srbiji 2021. godine po prvi put sproveo Republički zavod za statistiku u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada.

Predstavljeni nalazi istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji

U okviru Konferencije o ženskom preduzetništvu – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje, koja je organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, predstavljeni su osnovni nalazi studije „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“.
Studija je rezultat istraživanja koje je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u toku 2022. godine, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo.

Predstavljena studija „Pristup uslugama dugotrajne nege u Albaniji“

Rezultati istraživanja u Albaniji pokazuju da 31,6% osoba od 65 i više godina ima potrebu za dugotrajnim negom zbog teškoća u funkcionisanju, dok je među osobama sa invaliditetom od 18-64 godine čak 98% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog velikih poteškoća u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Studija je pokazala da u Albaniji ne postoji dovoljan broj domova za starije i da su i inače skupi za starije osobe i njihove porodice, kao i da ne postoji ni hraniteljstvo za starije. 

Predstavljena studija „Pristup uslugama dugotrajne nege u Severnoj Makedoniji“

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, predstavljena je studija “Pristup usugama dugotrajne nege u Severnoj Makedoniji” u prostorijama Crvenog krsta Republike Severne Makedonije.
Skup su otvorili generalni sekretar Crvenog krsta RSM dr Sait Saiti, ministarka rada i socijalne politike Jovanka Trenčevska, ministar zdravlja dr Fatmir Medžiti kao i predstavnici Crvenog krsta Srbije, udruženja Humanost i SeCons Grupe za razvojnu inicijativu koja je i razvila ovu studiju.

Obeležen Svetski dan zdravlja

Na konferenciji “Zdravlje za sve” koja je povodom Svetskog dana zdravlja organizovana u prostorijama Crvenog krsta Srbije, SeConS grupa za razvojnu inicijativu bila je jedan od učesnika.

Jedna trećina svetske populacije u ovom trenutku nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, što predstavlja poseban zdravstveni izazov za sve nas – rečeno je na ovoj konferenciji.

Predstavljena studija “Pristup uslugama dugotrajne nege u Srbiji”

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, predstavljena je studija “Pristup usugama dugotrajne nege u Srbiji” u beogradskom Medija centru. Ovim projektom koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Istraživanje čiji su rezultati predstavljeni radila je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Publikacije