KONTAKT

Studija „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu” nastala je u okviru projekta „Unapređenje pružanja usluga socijalne zaštite u Jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva” koji je podržala Evropska unija. Cilj studije bii je da ukaže na teme i probleme koji bi trebalo da budu predmet javnih debata, kao i da formuliše preporuke i primere dobre prakse koji će biti predstavljeni ključnim akterima u zemljama koje su obuhvaćene analizom.

Studija je nastala na osnovu dostupnih podataka i studija, kao i serije polustrukturisanih intervjua koji su sprovedeni sa odabranim predstavnicima NVO i državnih organa. Sastoji se od pet poglavlja koja analiziraju sisteme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji (Analiza pravnog i institucionalnog okvira, Udruženja građana u socijalnoj zaštiti, Preporuke za zagovaranje). Posebno poglavlje posvećeno je analizi primera dobre prakse, od kojih su kao najvažnije prepoznate: lokalne fondacije, registri pružalaca usluga, mreže pružalaca usluga, resursni centri i međusektorske inicijative. Izdvojene su i preporuke za svaku državu posebno kao i regionalne preporuke koje daju osnov za zajedničke aktivnosti NVO iz zemalja regiona.