KONTAKT

Studija je nastala kao deo šireg projekta pod nazivom „Zagovaranje unapređenja položaja seoskih žena u statusu pomažućih članova domaćinstva“. Projekat je definisan na osnovu preporuka CEDAW komiteta za Srbiju, a sprovela ga je nevladina organizacija SeConS, uz podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR).

Studija se primarno bavi ženama koje se nalaze u statusu „pomažućih članova domaćinstva“ angažovanih u poljoprivrednoj proizvodnji. Nastala je na osnovu anketnog istraživanja i fokus grupnih intervjua sa ženama iz ciljne grupe, sa ciljem obezbeđivanja preciznijih uvida u karakteristike njihovog položaja.