KONTAKT

Prilagođavanje nacionalnih socijalnih politika socijalnoj agendi EU i pridruženje evropskom procesu socijalne uključenosti zajednički je cilj svih zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU. U ovom procesu od ključnog je značaja širenje fokusa sa koncepta siromaštva na koncept socijalne uključenosti/isključenosti.

Ovaj izveštaj opisuje položaj, način funkcionisanja i modalitete povezivanja različitih aktera u oblasti socijalne zaštite u Srbiji kako bi se procenilo koliko su institucionalno-organizacioni okvir i konceptualizacija problema već bliski ideji socijalne uključenosti. Cilj je da se pokaže u kojoj meri su ispunjeni određeni institucionalno-organizacioni preduslovi za pristupanje Srbije evropskom procesu socijalne uključenosti, kao i da se izrade preporuke za uspostavljanje procesa socijalnog uključivanja u Srbiji.

Istraživanje na kojem se izveštaj bazira sprovedeno je u dva talasa u razmaku od godinu dana. Učesnici istraživanja bili su predstavnici lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, medija, NVO, udruženja ranjivih kategorija građana, obrazovnih ustanova, akademskih krugova. Nakon realizacije ovih projektnih aktivnosti ponovljeno je istraživanje sa jednim brojem učesnika iz prvog talasa u istim sredinama kako bi se izmerio napredak u širenju znanja o konceptu i u formiranju institucionalnih/organizacionih mreža.

Izveštaj je nastao u okviru projekta „Promocija debate o socijalnoj uključenosti u Srbiji“, čiji je nosilac Fond za socijalne inovacije. Na projektu su, kao partneri, učestvovali Republički zavod za socijalnu zaštitu, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, produkcijska grupa Mreža i nevladine organizacije SeConS, CESID i Mreža istraživača socijalnih prilika.