KONTAKT

Cilj ovog izveštaja je da pruži podršku vladama zemalja Zapadnog Balkana da formulišu adekvatne politike migracija i podignu kapacitete za upravljanje migracijama u odnosu na povećan priliv migranata u zemlje Zapadnog Balkana i odliv državljana iz tih zemalja s ciljem traženja azila u zemljama EU. Izveštaj se bavi i regularnim migracijama u regionu Zapadnog Balkana i izvan njega, sa ciljem da realistično proceni potencijal i trendove migracija u regionu.

U izveštaju su predstavljeni nalazi mapiranja regularnih i iregularnih migracionih tokova kroz teritoriju Zapadnog Balkana u periodu 2009-2013, u odnosu na sledeće vrste migracionih tokova: migracije u zemlje Zapadnog Balkana i izvan njih u svrhu rada, školovanja i spajanja porodice; ilegalni ulazak; ilegalni boravak stranih državljana i lica bez državljanstva; međunarodna zaštita (zahtev za azil); povratak državljana zemalja Zapadnog Balkana u skladu sa sporazumima o readmisiji; trgovina ljudima i krijumčarenje migranata u regionu Zapadnog Balkana.

Istraživanje treba da pomogne vladama zemalja Zapadnog Balkana da procene trenutne trendove migracija i da na koherentan način formulišu odgovarajuće politike i operativne odgovore. U idealnom slučaju izveštaj treba da doprinese primeni koordinisanog pristupa zemalja u regionu Zapadnog Balkana upravljanju regularnim i iregularnim tranzitnim migracijama i uspešnijem smanjenju tokova iregularnih migracija ka EU.