KONTAKT

Stvaranje uslova u kojima deca i mladi mogu da zadovolje svoje potrebe i razviju svoje pune potencijale neophodan je preduslov inkluzivnog i održivog razvoja. Stvaranje novih generacija odgovornih građana moguće je samo uz zaštitu prava današnjih generacija dece i uz stvaranje bezbednog i podsticajnog okruženja za njihov razvoj. Od posebnog značaja je stvaranje mogućnosti da deca iz marginalizovanih društvenih grupa pristupe resursima društva bez kojih ne mogu ostvariti razvoj svojih potencijala niti ostvariti kvalitetne uslove života. Mladi i deca su kao istraživačka tema bili u fokusu SeConS-a u različitim prilikama. Položaj dece i mladih u uslovima različitih društvenih rizika – života u udaljenim i nerazvijenim područjima, u situaciji prisilnih migracija, siromaštva, socijalne isključenosti, samo su neki od primera. Vršnjačko nasilje među decom i mladima deo je regionalne istraživačke teme koja je otvorena u okviru praćenja ljudske bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana i Turske, koje sprovodi Mreža građana za mir i ljudsku bezbednost. Primenjujući različite istraživačke metode SeConS pokušava da rasvetli različite aspekte nasilja nad decom ili nasilja među decom. Procena primene protokola za prevenciju nasilja na decom je u dva navrata urađena od strane SeConS-a i predstavlja polaznu osnovu za razvoj programa i mera za unapređenje ove međusektorske inicijative. Naš tim stručnjaka radi na obuhvatnoj studiji o faktorima nasilja nad decom i intervencijama koje su usmerene na sprečavanje i zaštitu dece od nasilja i koje su sprovođene od 2000. godine. Studija treba da ponudi osnovu za razvoj kvalitetnog Akcionog plana za sprečavanje nasilja nad decom u narednom periodu.Tim SeConS-ovih stručnjaka je imao priliku da učestvuje u međunarodnom istraživačkom projektu Friedrich Ebert fondacije u okviru koga se u većem broju zemalja sprovodi istraživanje o mladima prema jedinstvenoj Šel metodologiji. Ovo obuhvatno istraživanje omogućava da se sagledaju položaj, mišljenja, vrednosti i nadanja mladih u Srbiji 2015. godine.