KONTAKT

Izveštaj o proceni potreba savetodavaca zaposlenih u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Srbije (PSSS) usmeren je na procenu sadašnjih kapaciteta zaposlenih u PSSS da svoje usluge pružaju na rodno osetljiv i rodno odgovoran način.

Publikacija detaljno opisuje usluge koje pružaju zaposleni u PSSS kao i pregled zakonodavnog okvira kojim se određuju nadležnosti PSSS. Zatim se kroz prizmu rodne perspektive analiziraju stavovi o rodnoj ravnopravnosti savetodavaca, njihova procena o stanju rodne ravnopravnosti u radu sa korisnicima, kao i percepcija o jačanju sopstvenih kapaciteta u pogledu novih znanja o rodnoj ravnopravnosti. Na kraju su izložene i preporuke za unapređenje usluga PSSS na osnovu procene o trenutnom stanju.

Zajedno sa Izveštajem o početnom stanju, ova publikacija predstavlja polaznu osnovu za projekat podrške unapređivanju kapaciteta savetodavnih stručnih poljoprivrednih službi u Srbiji. Projekat je nastao u okviru saradnje Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu, koje su potpisale Memorandum o razumevanju sa Republikom Srbijom u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti usmerenih na jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora Srbije.