KONTAKT

SeConS pristupa temi migracija kao razvojnom fenomenu ali i kao pojavi povezanoj sa rizicima socijalnog isključivanja. Naša istraživanja nekada uključuju pitanje migracija kao deo širih istraživačkih tema, poput migracija i lokalnog ili ruralnog razvoja, zapošljavanja i sl. U drugim prilikama, migracije su glavna tema naših istraživanja, poput istraživanja o neregularnim migracijama na prostoru Zapadnog Balkana sprovedenog u saradnji sa IOM, povezanosti migracija i Ciljeva održivog razvoja, sprovedenog u saradnji sa UNCT i sl. Naši stručnjaci su se posebno bavili prisilnim migracijama i rizicima socijalnog isključivanja, koji su predstavljali važan problem u prethodnim decenijama usled ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Istraživanja o položaju raseljenih lica, izbeglica, azilanata, povratnika predstavljaju važnu oblast istraživanja za SeConS. Pored istraživanja, stručnjaci SeConS-a dali su i značajan doprinos razvoju politika upravljanja migracijama analizama politika, praćenjem i evaluacijom različitih politika i mera na nacionalnom i lokalnom nivou. Od nedavno, stručnjaci SeConS-a svoj doprinos oblasti proučavanja i upravljanja migracijama daju i u oblasti obrazovanja, kroz kurseve o migracijama u okviru novog studijskog programa na Univerzitetu u Beogradu.