Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji
Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa
Istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji 2021.
Kreiranje i analiza javnih politika
Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji
Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije
Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju
Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji
Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori
Evaluacija regionalnog projekta „Dijalog za budućnost – DFF“
Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji
Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji

Nakon deset godina od sprovođenja Polazne studije o ženskom preduzetništvu, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku UN Women, sprovodi novu studiju, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Srbije. Osnovni cilj projekta je sprovođenje analize ženskog preduzetništva, situacione analize, kao […]

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa
Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva zemalja zapadnog Balkana, kao i velike mreže civilnog […]

Istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji 2021.
Istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji 2021.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu realizuje istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji sa zadatkom da pruži detaljnu procenu potreba i socio-ekonomskog položaja povratnika za njihovu bolju (re)integraciju u srpsko društvo i privredu. Cilj istraživanja je da oiše društveni položaj i društveno uključivanje povratnika po sporazumu o readmisiji, da prepozna snage i prepreke i […]

Kreiranje i analiza javnih politika
Kreiranje i analiza javnih politika

SeConS grupa za razvojnu inicijativu uključena je u Erasmus + projekat kreiranja i analize javnih politika, kroz koji se osmišljavaju i sprovode interdisciplinarni lokalni programi kratkih ciklusa/modula za oblast javne politike na univerzitetima u Srbiji, uključujući razvoj nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta za univerzitete i ostale aktere u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru. Obuka […]

Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji
Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sporvodi istraživanje o trgovini ljudima u okviru projekta “Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji“ koji sprovodi organizacija ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima. Da bi postigao ciljeve, SeConS će dizajnirati metodologiju koja obuhvata desk istraživanje, anketu javnog mnjenja, kvalitativno istraživanje i socijalni eksperiment. U anketu […]

Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije
Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, objavljen je MONS broj 13 na temu “Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije”. Monitoring socijalne situacije u Srbiji – MONS je online platforma koju su zajednički pokrenuli Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i […]

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju
Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju

U cilju ukazivanja na ključne nejednakosti i usmeravanja kreatora javnih politika ka što efikasnijim merama koje će doprineti poboljšanju u oblasti rodne ravnopravnosti, SeConS grupa za razvojnu inicijativu radi na Nacionalnom izveštaju o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju. Ovaj Nacionalni izveštaj će obuhvatiti izračunavanje i analizu indeksa u šest osnovnih domena života: rad, novac, znanje, […]

Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji
Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji

Analiza rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije sprovedena je u okviru projekta “Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji”, koji se sprovodi u partnerstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization – FAO). Analizu je sprovela organizacija SeConS – grupa za […]

Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori
Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori

„Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori“ sprovodi se u okviru programa „Mjerenje, podizanje svijesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dječjeg rada i prinudnog rada“ (eng. Measurement, awareness-raising and policy engagement to accelerate action against child labor and forced labor – MAP’16), koji realizuje Međunarodna organizacija rada (ILO), a finansira Ministarstvo rada […]

Evaluacija regionalnog projekta „Dijalog za budućnost – DFF“
Evaluacija regionalnog projekta „Dijalog za budućnost – DFF“

Sprovođenje zajedničkog regionalnog projekta „Podsticanje dijaloga i socijalne kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije (Dijalog za budućnost – DFF)“ trajalo je do aprila 2021. godine, a SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi evaluaciju ovog projekta. Svrha evaluacije je da na inkluzivan način proceni postignuća zajedničkog UN projekta i utvrdi njegovu […]

previous arrow
next arrow

Vesti

Završena studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u četiri sela na teritoriji Vojvodine

U četiri sela u Vojvodini došlo je do blagog smanjenja prihvatanja patrijarhalnih stavova i kod žena i kod muškaraca, dok su žene pokazale značajno veću mogućnost prepoznavanja različitih oblika nasilja. Ovo su pokazale početna i završna studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola, sprovedene u okviru projekta „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu na XI Međunarodnom gerontološkom kongresu

Na XI Međunarodnom gerontološkom kongresu u Palati Srbija u Beogradu, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je predstavila ključne nalaze istraživanja o pristupu uslugama dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu. Reč je o istraživanju iz komparativne perspektive šest lokacija u kojima je istraživanje sprovedeno: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo*, Severna Makedonija.

Predstavljen Godišnji izveštaj o stanju siromaštva Evropske mreže protiv siromaštva EAPN

„U vreme rastuće inflacije, visokih troškova života i posledica koje je ostavila pandemija, osobe koje žive u siromaštvu bore se da pokriju osnovne životne potrebe, broj beskućnika raste a rastu i rodne i socijalne nejednakosti“, rečeno je prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja o stanju siromaštva u Evropi Evropske mreže za borbu protiv siromaštva EAPN, u Evropskom parlamentu. Evropsku mrežu protiv siromaštva Srbije predstavljala je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Predstavljena studija “Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori”

SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavila je studiju “Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori”, na događaju upriličenom ovim povodom od strane Međunarodne organizacije rada i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u Podgorici.
Uvodna obraćanja održali su Admir Adrović, ministar rada i socijalnog staranja, i Nina Krgović, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori.

Napredak Srbije u ostvarivanju COR – VIDEO

Kao jedina institucija u Srbiji koja se bavi praćenjem ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja, Republički zavod za statistiku je objavio Izveštaj o napretku Srbije u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u 2021. godini – uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske. Na osnovu ovog Izveštaja nastao je video materijal u kojem su ukratko predstavljeni ovi rezultati. Izradu ovog video materijala omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030” koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Predstavljena postignuća projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“ u Nišu

U okviru panela “Celoživotno učenje u oblasti javnih politika”, koji je 10.05.2022.godine održan na Univerzitetu u Nišu, predstavljena su postignuća Erazmus+ projekta razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju “Kreiranje i analiza javnih politika” – PPMA.
Predstavljeni su obrazovni program u oblasti javnih politika, edicije knjiga koje su publikovane u okviru projekta, kao i multifunkcionalna veb platforma “Policy club” namenjena za objavljivanje stručnih radova iz oblasti javnih politika.

Održana radionica ,,Kreiranje i analiza javnih politika: institucije, primena i pristupi“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu bila je učesnik na radionici ,,Kreiranje i analiza javnih politika: institucije, primena i pristupi“ koja je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Olivera Vuković, direktorka SeConS-a, učestvovala je u sesiji “Kapaciteti za kreiranje i analizu javnih politika” sa temom “Analize i evaluacije javnih politika – iskustva praktičara u Srbiji”.
Ova radionica deo je projekta “Kreiranje i analiza javnih politika” koji je finansiran uz podršku Evropske komisije.

Policy-Club platforma predstavljena na konferenciji u Novom Sadu

Nova platforma Policy-Club u čijoj izradi je učestvovala SeconS grupa za razvojnu inicijativu u okviru PPMA projekta, predstavljena je javnosti na Međunarodnoj konferencije “Susreti nauke i javnih politika” u Novom Sadu, u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodnomatematičkog fakulteta UNS i Sekretarijata za javne politike Vlade Srbije.
Tokom ove dvodnevne međunarodne konferencije više od 30 učesnika iz 11 zemalja izlagalo je i diskutovalo o načinima na koje uz pomoć naučnih saznanja iz raznih oblasti mogu bolje da se razumeju problemi društva i nađu bolja rešenja u osmišljavanju javnih politika, sa posebnim osvrtom na održivi razvoj, korišćenje metoda nauke o podacima u cilju donošenja odluka, kao i o jačanju veze obrazovanja i nauke i javnih politika.

Znanje za društveni razvoj

Publikacije