KONTAKT

Program Jačanje kapaciteta i obuke zauzima značajno mesto u radu organizacije. Najčešće je deo širih inicijativa i predstavlja sumiranje saznanja i akumulaciju znanja prezentovanog na jednostavan i prijemčiv način. Materijali i koncept treninga se razvijaju u skladu sa potrebama učesnika. Prenošenje znanja na različite aktere i jačanje kapaciteta od strane SeConS tima predstavlja doprinos razvoju društva, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona. Iskustva stečena u realizaciji istraživanja uobličena su u treninge koji omogućavaju lakše korišćenje podataka, upotrebu podataka u pisanju praktičnih politika, analiza, mera, strategija, predloga projekata ili novinskih članaka. Ekspertiza članova SeConS-a predstavljena je kroz specijalizovane treninge koji se odnose na razumevanje pojmova i regulative socijalne uključenosti i položaja ranjivih grupa. SeConS promoviše jačanje kapaciteta kroz različite edukativne formate: obuke, mentorsku podršku, on line kurseve, alatnice i cikluse prakse mladih istraživača.