KONTAKT

Istraživanja koja sprovodi SeConS usmerena su na važna društvena pitanja. Naša istraživanja zasnivaju se na pažljivo odabranoj metodologiji i instrumentima. Na njima rade vodeći istraživači SeConS-a, ali i odabrani eksperti koji imaju značajnu ekspertizu u oblasti koja se istražuje.Višegodišnje iskustvo u realizaciji fundamentalnih istraživanja i temeljno znanje sakupljeno tokom rada na naučnim istraživanjima omogućavaju da SeConS profesionalno i kompetentno sprovodi primenjena istraživanja.Metod prikupljanja podataka se pažljivo bira s ciljem da bolje opiše pojavu i omogući što objektivnije zaključivanje. Često sprovodimo senzitivna istraživanja koja zahtevaju pažljivo razvijenu metodologiju i veoma vešte i iskusne istraživače i istraživačice. Suvereno analiziramo kako kvantitativne, tako i kvalitativne podatke. Mrežu istraživača čini preko 100 saradnika i saradnica. Kao organizacija koja može da obezbedi valjane podatke za zagovaračke aktivnosti, SeConS je u svojstvu istraživačke podrške deo mreža koje se bave različitim temama (za više pogledati u odeljku Mreže i koalicije).

Program Jačanje kapaciteta i obuke zauzima značajno mesto u radu organizacije. Najčešće je deo širih inicijativa i predstavlja sumiranje saznanja i akumulaciju znanja prezentovanog na jednostavan i prijemčiv način. Materijali i koncept treninga se razvijaju u skladu sa potrebama učesnika. Prenošenje znanja na različite aktere i jačanje kapaciteta od strane SeConS tima predstavlja doprinos razvoju društva, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona. Iskustva stečena u realizaciji istraživanja uobličena su u treninge koji omogućavaju lakše korišćenje podataka, upotrebu podataka u pisanju praktičnih politika, analiza, mera, strategija, predloga projekata ili novinskih članaka. Ekspertiza članova SeConS-a predstavljena je kroz specijalizovane treninge koji se odnose na razumevanje pojmova i regulative socijalne uključenosti i položaja ranjivih grupa. SeConS promoviše jačanje kapaciteta kroz različite edukativne formate: obuke, mentorsku podršku, on line kurseve, alatnice i cikluse prakse mladih istraživača.

Praćenje politika i realizacije projekata uvedeno je kao poslednji program u okviru rada SeConS-a. Ovo je nastalo kao odgovor na potrebe za ekspertskim sagledavanjem postignuća u oblastima u kojima SeConS tim suvereno vlada. Kombinacija znanja i veština o monitoringu i evaluaciji, kao i poznavanje teme čine osnovne kriterijume za formiranje našeg tima za evaluaciju. Kako je SeConS organizacija koja posebnu pažnju poklanja odabiru metodologije prilikom istraživanja neke pojave, tako i u ovoj vrsti programa insistira na što primerenijim i objektivnijim metodama prikupljanja podataka potrebnih za evaluacije. Poseban izazov čine evaluacije velikih programa i strategija.