KONTAKT

Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva predstavlja relativno noviju paradigmu na kojoj se temelje socijalne politike i nastojanja da se unapredi socijalna integracija i socijalna kohezija pre svega na prostoru Evropske unije i njenom okruženju, koje predstavlja područje njenog daljeg širenja. Ova politička paradigma utemeljena je u različitim tradicijama socijalnih teorija na evropskom kontinentu, kao i u različitim režimima blagostanja koji su formirani za zaštitu stanovništva od socijalnih rizika. U procesima prihvatanja ovog političkog diskursa i okvira SeConS je imao pionirsku ulogu jer je doprineo svojim publikacijama, akcionim istraživanjima i internet kursom da se u Srbiji unapredi razumevanje relevantnih koncepata, politika i instrumenata za razvoj i koordinaciju politika socijalnog uključivanja u EU. Samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama civilnog sektora, kao i relevantnim državnim institucijama, a pre svega Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, SeConS je publikovao referentne studije, poput one o izazovima nove socijalne politike, zatim je sproveo pionirska istraživanja, poput onog o socijalnoj isključenosti u ruralnim područjima Srbije i doprineo unapređivanju znanja i kompetencija različitih relevantnih aktera. Internet kurs o socijalnom uključivanju koji je sačinjen u partnerstvu sa SIPRU timom uvršten je u program obuke Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. SeConS se kroz istraživanja ili praćenje i evaluaciju politika bavio problemima socijalnog uključivanja različitih marginalizovanih grupa, poput Roma, raseljenih lica, migranata, ruralnog stanovništva, žena u statusu pomažućih članova domaćinstva, žena žrtava porodičnog i drugog rodno zasnovanog nasilja, osoba sa invaliditetom, zavisnika od injektirajućih droga i drugih.