KONTAKT

Secons započeo saradnju sa Odsekom za dizajn i umetnost BAPUSS

Secons grupa za razvojnu inicijativu i Odsek za umetnost i dizajn Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija iz Beograda sklopili su dogovor o saradnji koji će studentima osnovnih i master strukovnih studija omogućiti da u publikacijama koje Secons objavljuje predstave/objave svoje potpisane fotografije nastale tokom rada na nastavnom predmetu Fotografija.

Pročitaj više »

UNICEF objavio MICS6 sekundarne analize

UNICEF u Srbiji sproveo je dodatne analize podataka prikupljenih iz MICS ankete (Istraživanje višestrukih pokazatelja) iz 2019, ali koristeći i podatke iz prethodnih istraživanja (2014, 2010. i 2005), kako bi se dobili dubinski uvidi u tematske oblasti relevantne za decu, žene i mlade. U izradi MICS 6 -Sekundarnih analiza učestvovali su eksperti SeSonS grupe za razvojnu inicijativu.

Pročitaj više »

Obuka: „Transferi znanja u poljoprivredi za unapređenje rodne ravnopravnosti“

Secons grupa za razvojnu inicijativu održala je 13.oktobra obuku zaposlenima u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, sa ciljem jačanja kapaciteta za rodno odgovorno pružanje usluga. Prof. dr Marija Babović, direktorka programa Seconsa govorila je na temu „Rodna ravnopravnost u Srbiji, pojmovi, stanje i politike“, dok je izvršna direktorka Seconsa Olivera Vuković imala izlaganje o „Programima socijalne i ekonomske podrške ženama na selu“.

Pročitaj više »

Novi broj MONS-a: Fiskalna politika, siromaštvo i nejednakost u Srbiji

U ovom broju aktuelne se sledeće teme: na koji način je ideologija neoliberalizma uticala na fiskalnu politiku, odnosno na siromaštvo i nejednakost u Srbiji; kakvo je stanje siromaštva i socijalne isključenosti prema poslednjim podacima SILC-a; kakva je međugeneracijska pokretljivost u Srbiji i zbog čega bi reforma poreza na nasleđe i poklon mogla da podstakne tu pokretljivost; postoji li potreba za temeljnom reformom oporezivanja rada i kako bi ona trebalo da izgleda da bi unapredila jednakost i efikasnost na tržištu rada.

Pročitaj više »

Predstavljeni nalazi evaluacije pete faze projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji“

Evaluaciju je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u julu i avgustu ove godine i obuhvatila je period implementacije projekta od januara 2020. do juna 2023. godine. U skladu sa standardima evaluacije OECD-DAC i u skladu sa nedavno usvojenom politikom OEBS-a, evaluacijom je procenjena relevantnost, koherentnost, efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost projekta.

Pročitaj više »

Počela realizacija Inicijative „Sunčane škole na Zapadnom Balkanu“

Secons grupa za razvojnu inicijativu učestvuje u Inicijativi „Sunčane škole na Zapadnom Balkanu“ koja ima za cilj da razvije model angažovanja ključnih društvenih aktera – kao što su državne škole, lokalne samouprave i lokalne zajednice – u oblasti energetske tranzicije, i to razvijanjem njihovih kapaciteta da upravljaju proizvodnjom čiste/obnovljive, u ovom slučaju solarne energije, kroz fotonaponsku tehnologiju. Korišćenjem ove tehnologije i postavljanjem solarnih panela na krovove škola, one mogu da proizvedu potrebnu električnu energiju i da postanu ​​klimatski otporne i energetski neutralne, a uštede koje ostvare na računima za struju moći će da koriste za finansiranje različitih školskih potreba.

Pročitaj više »

Predstavljeni rezultati istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada u Srbiji

Povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada – 12. juna, u beogradskom Medija centru su predstavljeni rezultati Anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada 2021. u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku, i rezultati istraživanja „Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama u Srbiji“ SeConS grupe za razvojnu inicijativu.
Gotovo svako deseto dete u Srbiji, ili 9,5% sve dece uzrasta od 5 do 17 godina, bilo je u 2021. godini izloženo zloupotrebi dečjeg rada, a to je ukupno oko 82.000 dece u Srbiji. Ovo su pokazali rezultati Anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada koju je u Srbiji 2021. godine po prvi put sproveo Republički zavod za statistiku u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada.

Pročitaj više »

Predstavljeni nalazi istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji

U okviru Konferencije o ženskom preduzetništvu – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje, koja je organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, predstavljeni su osnovni nalazi studije „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“.
Studija je rezultat istraživanja koje je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u toku 2022. godine, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo.

Pročitaj više »