KONTAKT

Izveštaj je rezultat empirijskog istraživanja Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom, koje je sprovedeno na području Grada Beograda. Cilj izveštaja je da doprinese unapređenju procesa zapošljavanja mladih sa invaliditetom kroz uspostavljanje održivog mehanizma informisanja, aktivacije, neformalne edukacije i radne integracije u saradnji sa relevantnim akterima iz svih sektora.

Istraživanje je pokazalo da su mladi sa invaliditetom u Beogradu nešto bolje obrazovani nego ukupna populacija mladih sa invaliditetom u Srbiji koja je aktivna na tržištu rada, dok se za poslodavce može reći da su od momenta donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom naučili više o mogućnostimama radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i postali tolerantniji u tom pogledu.

Uprkos tome, nalazi istraživanja pokazuju da mladi sa invaliditetom u Beogradu najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija, neretko im poslodavci daju smanjen obim posla i manje zahtevne zadatke, a većina njih radi na privremenim poslovima, kratkoročno, uglavnom u okviru javnih radova ili nekih projektnih aktivnosti.