KONTAKT

Poverenje građana u institucije je nisko. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da građani najmanje veruju institucijama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, dok političke stranke beleže najniži nivo poverenja. Poverenje u institucije blisko je povezano sa percepcijom samih institucija i meri u kojoj one obavljaju svoje uloge u skladu sa zakonom, nepristrasno i efikasno.

Istraživanja ukazuju da u strukturama i praksama poput političkog klijentelizma i partijske patronaže, koji su duboko utemeljeni u našem društvu, leže razlozi za neizgrađenost modernih, racionalnih, nepristrasnih i objektivnih institucija.

U okviru inicijative Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost nastale su preporuke koje ukazuju na to šta civilno društvo može da učini da bi se rad institucija unapredio, a prakse klijentelizma i patronaže suzbile.