KONTAKT

Praćenje siromaštva u Srbiji 2023: Fiskalna politika i siromaštvo predstavlja peti izveštaj o praćenju siromaštva koji je pripremila Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija (EAPN Srbija) u cilju praćenja trendova siromaštva i zalaganja za efikasnije mere i politike protiv siromaštva u Srbiji.

Srbija se nalazi među evropskim državama sa najvišim stopama rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, kao i među državama sa najvećim društvenim nejednakostima. Globalni izazovi u proteklih nekoliko godina poput pandemije virusa COVID-19, rata u Ukrajini, kao i rasta cena hrane i energenata, dodatno su otežali i usporili trend opadanja siromaštva i društvenih nejednakosti u Srbiji.

U izveštaju su predstavljeni indikatori siromaštva i nejednakosti u Srbiji na osnovu poslednjih EU-SILC podataka iz 2021. godine, položaj ranjivih grupa (dece i mladih, starijih, i pripadnika romske populacije), kao i uloga fiskalne politike u smanjenju siromaštva. U fokusu ovog izveštaja jeste odnos fiskalne politike i siromaštva, odnosno analizirani su odnos poreske politike i politike javnih rashoda sa jedne i socijalnih transfera usmerenih na smanjenje siromaštva i nejednakosti sa druge strane.

Značaj ove teme ogleda i u činjenici da su socijalna zaštita i socijalna inkluzija u Srbiji u kontekstu Evropskog stuba socijalnih prava ocenjene kao kritične oblasti. Ističe se da sistem socijalne zaštite, dok u nekim oblastima podržava inkluziju, smanjenje siromaštva i jačanje jednakosti, u drugim se pokazuje kao nepravedan i pojačava nejednakost i isključenost.