KONTAKT

Efikasna pravna zaštita čini osnov demokratskog društva. Ona proizilazi iz principa vladavine prava i prava na pravično suđenje, koje je garantovano brojnim međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima, čija je potpisnica i Srbija. Pristup pravdi, odnosno pravna zaštita, nije moguć bez ostvarivanja pravne pomoći koju pružaju stručna lica. U demokratskim društvima pravo na pravnu pomoć garantovano je svima. Budući da nisu svi u mogućnosti da snose troškove pravne pomoći, država ima obavezu da obezbedi besplatnu pravnu pomoć ili pravnu pomoć sa smanjenim troškovima, kada to zahtevaju razlozi pravičnosti. Ovo je naročito važno zbog toga što se broj siromašnih u Srbiji povećava.

Ova studija predstavlja jedinstveni prikaz sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji. Studija je trebalo da ispuni dva cilja. Prvi cilj je da se otkriju i analiziraju prepreke s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima. Drugi cilj je da se stekne dublji uvid u iskustva sa pružanjem besplatne pravne pomoći kao mehanizma koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom.

Studija daje doprinos uspostavljanju efikasnog, efektivnog i održivog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji koji će moći da obezbedi jednak pristup pravdi, ravnopravnost građana pred zakonom i poštovanje vladavine prava.