KONTAKT

U akademskoj zajednici izražene su rodne nejednakosti koje negativno utiču na profesionalni razvoj žena, što potvrđuju i brojna istraživanja. Neka od njih nalaze se i u brošuri koju smo pripremili kao uvod u diskusiju. Stoga se nadamo da ćete se uključiti u praćenje ovih debata, i time doprineti širenju svesti o potrebi unapređenja položaja žena u akademskoj zajednici, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju i nauci, na Vašem Univerzitetu i u akademskoj sferi u Srbiji.

Inicijativa UdruŽene za znanje predstavlja, dobrovoljnu naučnu, umetničku i stručnu platformu akademskih radnica i radnika Srbije, čiji su glavni ciljevi poboljšanje pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji, i poboljšanje akademskog rada u celini. Deo je Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.