KONTAKT

Odgovor na pandemiju u Srbiji sledio je „restriktivni model“, koji je podrazumevao paket mera poput zatvaranja granica, ukidanja javnog prevoza radi smanjenja mobilnosti ljudi, relativno visoka ograničenja u kretanju uz periode policijskog časa i višednevnih zatvaranja. U ovakvim uslovima, strukturne nejednakosti, uključujući i rodne nejednakosti, postale su vidljivije i dovele do toga da se teret pandemije različito distribuira na žene i muškarce.

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem ispitivanja efekta pandemije i mera vlade na socio-ekonomski položaj žena koje žive na selu, sa posebnim fokusom na njihovo angažovanje u poljoprivredi. U središtu analize se nalaze žene koje su angažovane u poljoprivredi, ali su analizom obuhvaćeni i širi efekti mera na zaposlenost žena na selu, uključujući i nepoljoprivrednu zaposlenost.

Istraživanje je sprovela SeConS – grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa UN Women, u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti finansiranog od strane Evropske komisije (EK).