KONTAKT

Studija predstavlja obuhvatnu analizu rodnih nejednakosti u sferi ekonomske participacije i distribucije ekonomskih resursa u uporednoj perspektivi, koja omogućava da se stanje u Srbiji sagleda u odnosu na Evropsku uniju (EU). Nastala je iz potrebe da se definiše relativno obuhvatan i sistematski analitički okvir kao temelj za proučavanje rodne ekonomske nejednakosti. U domaćoj i stranoj vodećoj literaturi ove nejednakosti se najčešće posmatraju u sferi participacije na tržištu rada, što nužno sužava, a time i iskrivljuje sliku o rodnim ekonomskim nejednakostima.

Studija nudi sistematski pregled relevantnih teorija i metodoloških pristupa, opisuje i analizira stanja u Evropskoj uniji i Srbiji i daje pregled najvažnijih politika koje predstavljaju važne determinante oblikovanja sistemskih okvira u kojima se rodni odnosi uspostavljaju i menjaju. Analiza stoga polazi od teorijske i metodološke rasprave o proučavanju rodnih ekonomskih nejednakosti u savremenoj sociologiji, ekonomiji i feminističkoj teoriji. U nastavku se ove nejednakosti prema nizu dimenzija proučavaju na empirijskom novou i najzad se analiziraju aktuelne politike rodne ravnopravnosti.

Pored nejednakosti na tržištu rada, studija analizira nejednakosti u pristupu i distribuciji ekonomskih resursa, odnosno ekonomske nejednakosti unutar porodice i domaćinstva i konflikata koji nastaju pri usklađivanju kućnog i tržišnog rada. Publikacija se koristi kao deo literature na studijama sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.