KONTAKT

Studija „Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori“ nastala je u okviru programa „Mjerenje, podizanje svijesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dječjeg rada i prinudnog rada“, koji je u periodu od 2017. do 2022. godine realizovala Međunarodna organizacija rada, uz podršku Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država. U okviru ovog projekta, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela kvalitativno istraživanje sa ciljem da proceni intenzitet javljanja i opiše osnovne karakteristike dečjeg prosjačenja (rodnu dimenziju, etničku pripadnost dece, uslove života sl.), kao i da identifikuje uzroke i posledice dečjeg prosjačenja, uključujući izloženost nasilju. Posebna pažnja je bila posvećena kontekstu u kome se dečje prosjačenje odvija na specifičnim lokacijama u Crnoj Gori. S obzirom na to da je istraživanje sprovedeno tokom trajanja pandemije virusa COVID-19, jedan od specifičnih ciljeva je bio da se ukaže na uticaj pandemije na opšte tendencije i karakteristike dečjeg prosjačenja i odgovor nadležnih institucija na ovu pojavu.