KONTAKT

„Izazovi nove socijalne politike“ je zbornik tekstova u kojem se analiziraju politike usmerene na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti u kontekstu transformacije država blagostanja u EU, kao i transformacije društva Srbije. Cilj je bio da se omogući bolje razumevanje politike društvenog uključivanja, da se pažnja stručne i šire javnosti preusmeri sa užeg fokusa na siromaštvo na širi koncept društvene uključenosti, te da se ostvari razmena informacija o nacionalnim politikama društvenog uključivanja sa EU. Tu je, takođe, i praktični cilj da se relevantni akteri mobilišu u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti, kao i da se osnaže kapaciteti organizacija civilnog društva koje zastupaju društveno isključene.

Posebna pažnja usmerena je na Otvorenu metodu koordinacije, koja je uspostavljena Lisabonskom strategijom i predstavlja institucionalni okvir unutar kojeg se ostvaruje koordidnacija strateški postavljenih ciljeva na nivou EU i socijalnih politika država članica. Takođe se analiziraju i procesi reforme socijalne politike u Srbiji, kao i nastojanja da se ona uskladi sa nekim temeljnim zajedničkim principima u EU.

Studija je namenjena različitim publikama: stručnoj javnosti, donosiocima političkih odluka i predstavnicima relevatnih institucija na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva i široj javnosti.