KONTAKT

Zaštita dece od nasilja prepoznata je kao prioritet u brojnim zakonima i važnim strateškim dokumentima Republike Srbije. Da bi se pružio efikasan odgovor na nasilje nad decom, između ostalog je potrebno da u svakoj loklanoj samoupravi institucije međusobno sarađuju. Osnovu za njihovu saradnju predstavljaju sporazumi, čiji bi potpisnici trebalo da budu predstavnici svih relevantih institucija i organizacija.

Istraživanja pokazuju da je u najvećem broju lokalnih sporazuma zaštita dece od nasilja samo jedna od tema, dok ih je svega 9 direktno usmereno na zaštitu dece od nasilja (od ukupno 134 analiziranih).

U okviru inicijative Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost predložene su smernice, koje ukazuju na to kako doći do što efikasnijeg institucionalnog odgovora na nasilje nad decom na lokalnom nivou.