KONTAKT

Studija o izloženosti seksualnih partnerki injektirajućih korisnika droga (IKD) HIV-u predstavlja drugu studiju koja je deo projekta „Kontekst HIV rizika među partnerkama IKD: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera“, koji sprovodi UN tematska grupa (UNTG) za HIV/AIDS u Srbiji.

Najvažniji cilj ove studije jeste da ponudi empirijsku osnovu za formulisanje rodno osetljivih intervencija koje treba da budu uključene u akcioni plan Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a/AIDS-a.

Studija se temelji na nalazima istraživanja sprovedenog dubinskim intervjuima na uzorku od 99 ispitanica koje su partnerke IKD, sa ciljem da se rodni aspekti rizika od HIV infekcije sagledaju u širem kontekstu njihovih uslova života i izloženosti socijalnim rizicima. Rodnim aspektima posvećena je posebna pažnja, jer je osnovni cilj definisanje preporuka za rodno osetljive usluge u oblasti HIV-a koje treba da pruže relevantne državne institucije i civilni sektor.