KONTAKT

Ovaj izveštaj nastao je kao rezultat težnje USAID-a u Srbiji da ispita ulogu razvoja lokalne zajednice i građanskog aktivizma u povećanju i jačanju angažovanosti građana i boljem odgovoru lokalnih vlasti na njihove zahteve i potrebe. Cilj ex-post evaluacije bio je da odgovori na dva pitanja:

Koji pristupi/mehanizmi (ni)su imali pozitivne i održive efekte u jačanju građanske participacije, i zašto?

Koji pristupi/mehanizmi (ni)su imali pozitivne i održive efekte na unapređenje odgovora lokalnih vlasti na potrebe građana, i zašto?

Ex-post evaluacija obuhvatila je tri USAID-ova programa (CRDA, SLGRP, CSAI) koji su bili implementirani u Srbiji u periodu od 2001. do 2013.godine. Nalazi istraživanja biće iskorišćeni kao smernice za buduće projekte USAID-a u ovim oblastima.