KONTAKT

Istraživanje o trgovini ljudima u Srbiji realizovano je u okviru projekta Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji. Istraživanje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i u saradnji sa njima. Osnovni cilj istraživanja je da doprinese unapređenju i jačanju sistema zaštite (uključujući i javni i civilni sektor) jedne od najranjivijih društvenih grupa – žrtava i osoba u riziku od trgovine ljudima, kroz stvaranje jedinstvene činjenične osnove (baze podataka) o složenim oblicima trgovine ljudima koji se menjaju sa promenama društvenog konteksta, te prepoznavanju i percepcijama rizika trgovine ljudima kod opšte populacije u Srbiji i posebno među ranjivim grupama koje su najizloženije rizicima.
Istraživanje je sprovedeno u periodu od septembra 2021. do marta 2022. godine, a zasnovano je na kombinovanju kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja. Ključne komponente istraživanja predstavljaju:
• desk istraživanje, koje je obuhvatilo pregled relevantnih dokumenata (zakona, konvencija, publikacija, itd.),
• anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku od ukupno 800 ispitanika iz opšte populacije u Srbiji, kao i i na dodatnom uzorku od 50 ispitanika iz romske populacije,
• sprovođenje intervjua sa osobama koje se nalaze u riziku od trgovine ljudima, kao i sa žrtvama različitih oblika trgovine ljudima, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.