KONTAKT

PROCES ISTRAŽIVANJA ZA POLITIKE I PRAKSE (Research to Policy and Practice Process — R3P) je pristup koji je koncipirala UNICEF kancelarija za istraživanja — Innocenti, s ciljem da prikupi podatke na kojima će biti zasnovane intervencije osmišljene tako da sprečavaju i reaguju na nasilje nad decom, a koje su usmerene na determinante i faktore tog nasilja. Srbija je jedna od zemalja koje su pokrenule ovaj proces, uz koordinaciju SeConS grupe za razvojnu inicijativu i stručnu podršku tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika u Cirihu. Istraživanje je finansijski podržao Švajcarski nacionalni komitet UNICEF-a (UNICEF Swiss National Committee).

Cilj ovog procesa je da se bolje razume šta pokreće različite vidove nasilja nad decom u različitim kontekstima i da se obezbede dobri pokazatelji kao osnov za sistemsko unapređenje prevencije i zaštite od nasilja. Tokom početne faze R3P procesa, izrađena je nacionalna studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji. Kao i u drugim zemljama, rezultati su vrlo upečatljivi i suočavaju kreatore politika sa pitanjima poput: „Šta pokreće nasilje nad decom?” i „Na koji način možemo pristupiti ovom problemu?”, te pružaju bolju polaznu tačku za planiranje nacionalnih politika za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.