KONTAKT

Gotovo svakodnevno, lokalne samouprave donose odluke koje su relevantne za oblast socijalnog uključivanja. Svaka odluka može imati posledice po određenu društvenu grupu i može ubrzati, usporiti ili zakočiti njenu socijalnu integraciju. Uprkos tome, među predstavnicima lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana postoji nedostatak kapaciteta i mehanizama za sprovođenje politike socijalne uključenosti. Stoga je u okviru projekta „Socijalno uključivanje na lokalnom nivou” osmišljen paket alata za unapređenje znanja i kapaciteta lokalnih aktera u razvoju i implementaciji politika socijalnog uključivanja. Paket alata sadrži priručnik, program obuke, kao i materijale za obuku.

Cilj priručnika je da pomogne lokalnim vlastima i akterima da unaprede svoja znanja i veštine u ovoj oblasti. On daje odgovore na tri ključna pitanja: 1. Šta su politike socijalnog uključivanja? 2. Kako se ove politike integrišu u rad lokalne samouprave i njene odluke i mere? 3. Kako se prati stanje u lokalnoj zajednici u pogledu socijalnog uključivanja i socijalne zaštite?

Program obuke namenjen je lokalnim akterima, donosiocima političkih odluka, predstavnicima lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Obuhvata materijal za trodnevnu obuku i u njemu su predstavljeni ključni koncepti, problemi, stanje i mere sa politikom socijalnog uključivanja, na nivou EU, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Lista indikatora sadrži tabele u kojima su prikazani indikatori i date njihove definicije i izvori. Nastala je s ciljem da omogući redovno praćenje socijalnog uključivanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i upoređivanje stanja u opštinama, kako međusobno tako i sa stanjem u okrugu i regionu.