KONTAKT

Ova studija je nastala u okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, koji koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.

Studiju je, kao pionirski poduhvat, izradila SeConS grupa za razvojnu inicijativu kako bi se istakle specifičnosti funkcionisanja sistema dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu. Podaci koji su prikupljeni za potrebe ove studije predstavljaju osnovu za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitete pružalaca usluga i organizacija civilnog društva (OCD), kako poboljšati javne politike, i kako uvećati finansijska davanja – da bi se osigurao bolji pristup uslugama dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom u redovnim okolnostima, a posebno u slučaju vanrednih situacija poput pandemije izazvane virusom COVID-19.

Po istoj metodologiji studija je rađena za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo* i Severnu Makedoniju. Analiza za svaku zemlju zasniva se na podacima prikupljenim kroz desk analizu (pregled regulative i javno dostupnih podataka), kvantitativno istraživanje (na uzorku od 550 osoba starijih od 65 godina i 100 OSI od 18 do 64 godine) i kvalitativno istraživanje (dubinski intervjui sa pružaocima usluga, predstavnicima institucija i korisnicima usluga dugotrajne nege).

Projekat je pokrenut krajem 2020. godine, i povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova*, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

Konzorcijum projekta čine: Crveni krst Srbije, Austrijski Crveni krst, Albanski Crveni krst, Albansko udruženje gerijatara i gerontologa, Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE, Crveni krst Crne Gore, Savez slijepih Crne Gore, Crveni krst Republike Severne Makedonije, Udruženje Humanost, Caritas Kosova, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, AGE Platform Europe i European Disability Forum.

 _______________________________

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova