Vrsta publikacije: Studija

Autor(i): UNICEF
Izdavač(i): UNICEF Srbija
Godina:2017

Tema(e): Ljudska bezbednost, Mladi i deca
Program(i): Praćenje i evaluacija

Nasilje nad decom se u svakom društvu manifestuje na drugačiji način. Postupci i prakse koje ugrožavaju opstanak dece, podrivaju blagostanje i ometaju njihov razvoj, uslovljeni su brojnim determinantama i faktorima. Ti faktori potiču sa više nivoa — nivoa pojedinca, nivoa interpersonalnih odnosa, kao i nivoa zajednice u kojoj ljudi žive.

U ovom istraživanju korišćen je Proces istraživanja za politike i praske (Research to Policy and Practice Process — R3P), koji je koncipirala UNICEF kancelarija za istraživanja — Innocenti, s ciljem da prikupi podatke na kojima će biti zasnovane intervencije osmišljene tako da sprečavaju i reaguju na nasilje nad decom, a koje su usmerene na determinante i faktore tog nasilja. SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Univerzitet za obrazovanje nastavnika u Cirihu koordinisali su proces istraživanja u Srbiji. Cilj studije je da pruži dokumentovane uvide u one aspekte nasilja koji do sada nisu bili u središtu politika posvećenih prevenciji i zaštiti dece — determinante i faktore koji pokreću nasilje, radi definisanja novih nacionalnih politika.