KONTAKT

Uporedna analiza pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji

Uporedna analiza pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji

Projekat je realizovan u okviru programa “Inicijativa za reformu socijalne zaštite” koji sprovodi Trag fondacija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Glavni cilj bio je da se identifikuju snage i prednosti organizacija civilnog društva uključenih u pružanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u odnosu na pružaoce usluga koji dolaze iz javnog sektora. Stepen kompetitivnosti NVO sektora u Srbiji je utvrđivan u pružanju četiri grupe usluga: pomoći u kući, dnevnog boravka za stare, dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju i grupe novih i inovativnih usluga socijalne zaštite.

Komparativna analiza je zasnovana na podacima prikupljenim od pružalaca socijalnih usluga i drugih relevantnih aktera: predstavnika lokalnih samouprava, Zavoda za socijalnu zaštitu, lidera u nevladinom sektoru itd. Istraživanje je sprovedeno kombinacijom dubinskih intervjua i desk-analize.

Glavni nalazi pokazuju da su organizacije civilnog društva značajni pružaoci usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, pružajući skoro trećinu svih usluga. U poređenju sa pružaocima usluga iz javnog sektora, udruženja su bolje umrežena, efikasnije koriste raspoložive reurse iz zajednice i van nje i aktivnija su u angažovanju volontera. Prikupljeni podaci i preporuke će biti podeljeni sa ostalim relevantnim akterima i diskutovani u cilju izgradnje povoljnijeg zakonodavnog, institucionalnog i finansijskog okvira za jačanje OCD-a kao pružalaca socijalnih usluga.