KONTAKT

Sprečavanje i borba protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH zakonodavstvo i praksa u Republici Srpskoj

Sprečavanje i borba protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH zakonodavstvo i praksa u Republici Srpskoj

Nasilje u porodici kontinuirano predstavlja najrasprostranjeniji oblik rodnog nasilja u Republici Srpskoj. Iako je prepoznato kao krivično delo, žrtve nisu u dovoljnoj meri zaštićene zakonom, odnosno, zakoni u ovoj oblasti ne primenjuju se dosledno u praksi. Istraživanje je sprovedeno s ciljem da se ispita stanje u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, identifikuju prepreke i ponude preporuke, kako bi se unapredio rad svih aktera. Analizirano je funkcionisanje institucionalnih mehanizama pravosuđa, policije RS, obrazovnog i zdravstvenog sistema, centara za socijalni rad, lokalnih nevladinih organizacija, lokalnih samouprava i njihova međusobna saradnja.

Svaka pojedinačna analiza urađena je po jedinstvenoj metodologiji od strane stručnjaka za svaku pojedinačnu oblast. Prvo su analizirani dokumenti, a na osnovu intervjua sa predstavnicima lokalnih i entitetskih ustanova, ispitano je sledeće: poznavanje koncepta rodnog i porodičnog nasilja, poznavanje zakona i međunarodnih propisa, upotreba zakona i propisa u svakodnevnoj praksi, saradnja sa drugim subjektima zaštite, prethodne edukacije iz ove oblasti i potrebe za novim edukacijama.

Finalni izveštaj sastavili su konsultanti SeConS-a. Osim preseka stanja, u njemu su izložene opšte i pojedinačne sektorske preporuke za unapređenje zakonodavnih i praktičnih mera, na polju sprečavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.