KONTAKT

Trgovina ljudima u Srbiji – presek stanja u kontekstu 21. veka

Trgovina ljudima u Srbiji – presek stanja u kontekstu 21. veka

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela istraživanje o trgovini ljudima u Srbiji, u okviru projekta “Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji“ koji je realizovala organizacija ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima.

Osnovni cilj istraživanja je bio da doprinese unapređenju i jačanju sistema zaštite (javni i civilni sektor) jedne od najranjivijih društvenih grupa – žrtava i osoba u riziku od trgovine ljudima, kroz stvaranje jedinstvene činjenične osnove (baze podataka) o složenim oblicima trgovine ljudima koji se menjaju sa promenama društvenog konteksta, te prepoznavanju i percepcijama rizika trgovine ljudima kod opšte populacije u Srbiji i posebno među ranjivim grupama koje su najizloženije rizicima.

U skladu sa postavljenim ciljem, SeConS je dizajnirao metodologiju koja je obuhvatila kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih metoda, uključujući: desk istraživanje, anketu javnog mnjenja na reprezentativnom uzorku iz opšte populacije u Srbiji sa dodatnim uzorkom iz romske populacije, intervjue sa pojedincima iz posebno ranjivih društvenih grupa – osobama koje se nalaze u riziku od trgovine ljudima, kao i sa žrtvama različitih oblika trgovine ljudima, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/11/ASTRA-Trgovina-ljudima-u-Srbiji.pdf