KONTAKT

Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji

Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji

Izrada Polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji deo je projekta „Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i Crnoj Gori“, koji je sprovodio UN Women, u periodu 2010-2012. Najvažniji cilj bio je pružanje podrške ključnim državnim institucijama da integrišu rodnu perspektivu u svoje politike, programe, delovanje i budžetiranje i time doprinesu suzbijanju rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Studija je rezultat namere da se posebna pažnja posveti učešću žena u preduzetništvu u Srbiji, s obzirom na značaj koji ima za korišćenje ekonomskog potencijala, ali i za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Dokument predstavlja prvi sveobuhvatan prikaz strukture, obima i profila ženskog preduzetništva u Srbiji, kao i izazova i barijera s kojima se žene suočavaju.

Osim preseka stanja, sugerisane su mere koje treba sprovesti i uslovi koje je neophodno stvoriti da bi se žene u većem broju uključile u preduzetništvo i uspešno poslovale. Iz tog razloga, Studija predstavlja izvor informacija koje kreatori politika u Srbiji mogu da koriste kako bi, sa jedne strane, postavili sistem praćenja trendova u ženskom preduzetništvu, a sa druge, razvili nove i izmenili postojeće politike na ovom polju.

Nalaze i preporuke ove studije dopunjuje „Rodna analiza odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu u Srbiji“ (FREN). Rezultati celokupnog istraživanja sažeto su predstavljeni u publikaciji „Nalazi i preporuke iz studije o preduzetništvu žena u Srbiji i rodne analize odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu“.