KONTAKT

Oblici reagovanja i stavovi stručnjaka i stručnjakinja u postupanju sa ženama žrtvama nasilja

Oblici reagovanja i stavovi stručnjaka i stručnjakinja u postupanju sa ženama žrtvama nasilja

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu sprovela je istraživanje u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – 2. faza“. Na teritoriji AP Vojvodine, ovaj projekat sprovode Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zajedno sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women.

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje praksi, razumevanja i stavova zaposlenih u relevantnim institucijama i organizacijama koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja. Fokus je prvenstveno bio na onima koje pripadaju ranjivim grupama tj. ženama sa sela, Romkinjama i ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje su pretrpele specifične oblike nasilja, odnosno sve vrste seksualnog nasilja. Na osnovu rezultata istraživanja osmišljen je program obuka za stručnjake i stručnjakinje iz sistema podrške i zaštite žena žrtava nasilja.

Istraživanjem su obuhvaćene institucije i organizacije iz svih sektora koji čine sistem zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja, a to su socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, tužilaštvo, sudstvo i nevladin sektor, i to u deset opština na teritoriji AP Vojvodine: u Beočinu, Plandištu, Irigu, Senti, Novom Kneževcu, Žitištu, Rumi, Temerinu, Vršcu i Staroj Pazovi.