KONTAKT

Tematska studija o tome kako poboljšati spremnost pružalaca usluga da reaguju prilikom utvrđivanja, prijavljivanja i prosleđivanja slučajeva nasilja nad decom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj

Tematska studija o tome kako poboljšati spremnost pružalaca usluga da reaguju prilikom utvrđivanja, prijavljivanja i prosleđivanja slučajeva nasilja nad decom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj

Projekat „Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi“ finansirala je EU sa ciljem da osnaži kapacitete partnera u civilnom društvu za nezavisno praćenje slučajeva kršenja dečijih prava, a posebno nasilja nad decom. Studija je izrađena kako bi se omogućilo bolje razumevanje teškoća na koje nailaze sistemi i pružaoci usluga pri utvrđivanju, prijavljivanju i reagovanju na slučajeve nasilja nad decom u četiri zemlje obuhvaćene projektom (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj).

Sprovedeno je kvantitativno istraživanje na uzorku od 171 pružaoca usluga u sistemu dečije zaštite kao i 40 dubinskih intervjua sa kreatorima politika i pružaocima usluga u domenu dečije zaštite. Izabrani su sagovornici iz ključnih oblasti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, sudstvo, policija i NVO sektor. Utvrđeno je da uprkos tome što su sve četiri zemlje razvile i /ili sprovode različite politike, protokole i akcione planove na različitim nivoima, još uvek postoje prepreke koje onemogućavaju da na pravi način identifikuju, prijave i intervenišu u slučajevima nasilja nad decom. U Srbiji, one se pre svega odnose na nepostojanje centralnog organa koji bi koordinisao sprovođenje Nacionalnog akcionog plana i nedovoljnu saradnju između različitih službi i sektora.

SeConS je napisao deo studije koji se odnosi na Srbiju i koji je dao jasne preporuke o načinima za unapređenje sistema javnih servisa, sistema monitoringa i podnošenja žalbi, kao i mogućnostima da se ovaj aspekt sistema ojača u okviru postojećih reformskih napora u domenu sistema dečije zaštite.