KONTAKT

Stavovi prema rodnim ulogama i politikama rodne ravnopravnosti u Republici Srpskoj

Stavovi prema rodnim ulogama i politikama rodne ravnopravnosti u Republici Srpskoj

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i dužna je da poštuje preporuke CEDAW Komiteta. Među preporukama Komiteta nalazi se i preduzimanje aktivnosti koje bi dovele do promene stereotipnih stavova o ponašanjima u vezi sa ulogama žena i muškaraca (CEDAW, Zaključni komentari Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena: Bosna i Hercegovina, tačka 23 i 24, 2006). Pored toga, delovanje na razvoju rodne ravnopravnosti u oblasti stavova i percepcija predviđeno je i Gender akcionim planom (GAP) BiH.

U skladu sa naporima Gender centra, usmerenim na unapređenje rodne ravnopravnosti, bilo je potrebno obezbediti kvalitetnu empirijsku osnovu za oblikovanje adekvatnih politika i mera, kojima bi se dalje unapređivala ova oblast. U tom cilju sprovedeno je istraživanje na reprezentativnom uzorku stanovništva Republike Srpske, kojim su jasnije sagledane percepcije građana i građanki o rodnim ulogama, ali i politikama rodne ravnopravnosti koje se sprovode u aktuelnom periodu.

Nalazi pokazuju da su rodne nejednakosti veoma izražene u Republici Srpskoj, te da se one manifestuju u objektivnim i subjektivnim aspektima koji se međusobno podržavaju i prepliću, stvarajući snažan patrijarhalni sindrom. Uvidi su pretočeni u odgovarajuće preporuke i treba da omoguće polaznu osnovu na kojoj će biti zasnovane mere otklanjanja rodnih stereotipa i promene vrednosnih obrazaca, a koja će kasnije poslužiti i kao polazna osnova za praćenje efekata tih mera.