KONTAKT

Razvoj Strategije i Akcionog plana za unapređenje ekonomskog položaja žena na selu u AP Vojvodini 2012-2016

Razvoj Strategije i Akcionog plana za unapređenje ekonomskog položaja žena na selu u AP Vojvodini 2012-2016

Proces izrade strategije bio je izrazito demokratski i participativan. Formirana je Radna grupa u koju su bile uključene predstavnice ključnih pokrajinskih institucija, stručnjakinje i aktivistkinje angažovane u ženskim organizacijama. Na osnovu detaljne analize postojećih programa i politika, identifikovane su ključne strateške oblasti, mapirane potencijalne prepreke i formulisane preporuke za poboljšanje kvaliteta života žena u ruralnim područjima.

U 2013. godini Vlada AP Vojvodine usvojila je Strategiju i akcioni plan za unapređenje ekonomskog položaja žena sa sela u AP Vojvodini, u okviru koje je omogućeno finansiranje programa i aktivnosti koje imaju za cilj da pomognu seoskim ženama u njihovoj daljoj emancipaciji i ravnopravnom učešću u kreiranju politika ruralnog razvoja, kako na lokalnim nivoima vlasti, tako i na pokrajinskom nivou.

Identifikovana su tri ključna strateška cilja:

1)Transformacija poljoprivrednog rada seoskih žena od tradicionalnog ka modernom

2)Povećanje obima i kvaliteta nepoljoprivredne zaposlenosti seoskih žena

3)Unapređenje poslovnog ambijenta za ekonomsku participaciju seoskih žena.