KONTAKT

Promocija debate o socijalnoj uključenosti u Srbiji

Promocija debate o socijalnoj uključenosti u Srbiji

Projekat je realizovao konzorcijum domaćih institucija i organizacija kao deo EU Programa za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRESS). Cilj projekta bio je da inicira i promoviše debatu o društvenom uključivanju u Srbiji, kao i da unapredi postojeće oskudno znanje nacionalnih i lokalnih aktera o procesu Otvorenog metoda koordinacije u oblasti društvenog uključivanja.

SeConS je sproveo istraživanje o stanju na polju društvenog isključivanja u Srbiji. Na osnovu dobijenih rezultata upoređeni su modeli socijalne politike u EU i u Srbiji. Ispitani su stavovi i stepen znanja donosioca odluka o EU ciljevima i prioritetima u ovoj oblasti.

Nalazi su predstavljeni u Studiji koja je namenjena različitim publikama: stručnoj javnosti, donosiocima političkih odluka i predstavnicima relevatnih institucija, na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva, pa i široj javnosti. Studija je omogućila da se domaća javnost upozna sa politikom socijalne uključenosti u EU i njenom ulogom u procesima izraženih transformacija država članica, kao i sa dostignućima i izazovima u vezi sa unapređenjem društvene uključenosti u Srbiji, u kontekstu priključenja EU. Osim toga, Studija poseduje potencijal kao zagovaračko sredstvo za donosioce odluka na svim nivoima vlasti u procesu donošenja zakona na polju društvenog uključivanja.