KONTAKT

Kvalitativno istraživanje o neuhranjenosti dece ispod pet godina u siromašnim romskim naseljima u Srbiji – korišćenje pozitivne devijacije u pristupu ishrani

Kvalitativno istraživanje o neuhranjenosti dece ispod pet godina u siromašnim romskim naseljima u Srbiji – korišćenje pozitivne devijacije u pristupu ishrani

Pokazatelji zdravstvenog stanja i socijalnog blagostanja romske dece u Srbiji ukazuju na to da su oni u mnogo nepovoljnijem položaju od dece koja pripadaju većinskom stanovništvu. Postojeća literatura u ranom razvoju detinjstva pokazuje da je pravilna ishrana veoma važna u najranijem dobu. Praćenje indikatora ishrane, higijenskih navika, stanovanja, kulturnih normi i običaja, stepena siromaštva, nezaposlenosti i dr, ukazuje na to da deca u siromašnim romskim naseljima su neuhranjenija i manje izložena pozitivnim praksama ishrane, nege i zdravlja u poređenju sa decom koja žive u boljim uslovima.

Glavna svrha istraživanja, koje je SeConS sproveo u partnerstvu sa UNICEF-om, je da ukaže na to kakvi su uslovi za odrastanje dece u siromašnim romskim naseljima u Srbiji, uključujući ishranu, negu i zdravlje, kako bi se preporučile mere za poboljšanje stanja. U istraživanju su identifikovane pozitivne prakse romskih porodica u domenu ishrane i hranjenja, nege i higijene, korišćenja zdravstvene zaštite dece. Takve prakse biće osnova za širu promociju dobre ishrane i nege romske dece.

Istraživanje uključuje antrpometrijska merenja i kvalitativno istraživanje (opservacija i dubinski intervjui) i sprovodi se u izabranim romskim naseljima na teritoriji Požarevca/Kostolca, Kragujevca, Pirota i Leskovca.