KONTAKT

Izrada Strategije deinstitucionalizacije i pojedinih komponenti Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Izrada Strategije deinstitucionalizacije i pojedinih komponenti Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

U bliskoj saradnji sa Fondom za djecu Ujedinjenih nacija i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, stručni tim SeConS-a izradio je nacrt Strategije deinstitucionalize u Crnoj Gori za period 2023-2027. Nacrt je pripremljen uzimajući u obzir relevantne nacionalne propise i analize iz oblasti socijalne i dečje zaštite, kao i na osnovu konsultacija sa relevantnim akterima i zainteresovanim stranama. Pored toga, stručnjaci SeConS-a će biti uključeni u proces kreiranja komentara i preporuka koji treba da doprinesu izradi nove Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Oba strateška dokumenta treba da ukažu na ključne izazove na koje socijalna zaštita treba da odgovori, kao i da definišu sveobuhvatni okvir sektora socijalne zaštite kada je u pitanju briga i podrška korisnicima, posebno onih iz ranjivih grupa.