KONTAKT

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom

U okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom“, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je, u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom (FMI), sprovela empirijsko istraživanje o praksama zapošljavanja mladih sa invaliditetom na području grada Beograda. Istraživanje je imalo za cilj da prikupi informacije o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada, pokaže koje su to prepreke na koje nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci nailaze i koje mere podrške se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka. Nalazi istraživanja bi trebalo da doprinesu unapređenju procesa zapošljavanja mladih sa invaliditetom kroz uspostavljanje održivog mehanizma informisanja, aktivacije, neformalne edukacije i radne integracije, u saradnji sa relevantnim akterima iz svih sektora.

Ovo je prvo istraživanje o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Srbiji od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 2009. godine i predstavlja nastavak SeConS-ove uspešne saradnje sa FMI.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/54-Polozaj-mladih-sa-invaliditetom-na-trzistu-rada-u-Gradu-Beogradu.pdf