KONTAKT

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) predstavio je drugi po redu onlajn Kurs o socijalnom uključivanju, koji je sačinjen uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu. Onlajn Kurs o socijalnom uključivanju pripremljen je u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“ koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske.

„Ovaj onlajn kurs pripremljen je sa namerom da omogućimo svim zainteresovanim stranama utvrđivanje dosadašnjih, ali i sticanje novih znanja u ovoj oblasti, bolje razumevanje koncepata koji su važni, kao i da otvorimo neka od ključnih pitanja za ovu važnu oblast za naše društvo”, kazala je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Ona je istakla da ovaj kurs treba da omogući da uvidimo međuzavisnost socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, ali i drugih relevantnih oblasti za unapređenje položaja građana i građanki, a posebno iz osetljivih grupa.

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu, istakla je da je u realizaciju ovog kursa bio uključen izuzuzetno veliki tim, ne samo onih koji su stručni u ovim oblastima, već i onih koji su doprineli da sadržaj bude predstavljen na adekvatan način, u skladu sa formatom kursa. „Ovaj kurs je posebno značajan, jer na jednom mestu sakuplja interdisciplinarna znanja. Drago mi je da je prepoznato da sva znanja i ideje koje su predstavljene u prethodnom onlajn kursu treba da budu osvežene, inovirane i usklađene sa promenama”, kazala je Vuković.

Kako je objasnila Ivana Maksić, koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Kurs o socijalnom uključivanju namenjen je predstavnicima/ama državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, studentima i studentkinjama, kao i svim zainteresovanim građanima/kama. „Kurs se sastoji iz šest modula, a lekcije u okviru modula utemeljene su u studijama i analizama koje su tokom godina pripremane i objavljivane od strane SIPRU-a, kao i mnogim drugim relevantnim studijama i istraživanjima. Kao izvore smo takođe korisitili baze podataka Eurostat-a, kao i podatke iz zvaničnih anketa Republičkog zavoda za statistiku, kao što su Anketa o prihodima i uslovima života (SILC anketa), Anketa o potrošnji domaćinstava, kao i Anketa o radnoj snazi”, kazala je Maksić.

Danilo Vuković iz SeConS grupe za razvojnu inicijativu kazao je da je značaj kontinuiranog učenja veliki, pre svega za razvoj institucionalnih i ličnih kapaciteta ljudi koji pohađaju ovakve kurseve. „Cilj je bio da napravimo kurs koji će doprineti da imamo bolje javne politike u Srbiji. Zato kurs sadrži znanja koja su usmerena na praksu”, objasnio je Vuković i ukazao na značaj učešća stručnjaka za onlajn učenje i obrazovanje odraslih u procesu izrade kursa. „Ovakav kurs pomera granice obrazovnog sistema, sistema javnih politika i administracije u Srbiji”, zaključio je Vuković.

„Pitanje socijalnog uključivanja je horizontalno pitanje, koje u savremenom kontekstu biva sve više marginalizovano. Kada nemamo jedinstvenu strategiju ulazimo u rizik da neke grupe izostaju iz razvojnih procesa, a znamo da Agenda 2030 insistira da je jedan od vodećih razvojnih principa da niko ne sme biti izostavljen”, kazala je Marija Babović iz SeCons grupe za razvojnu inicijativu. Ona je ukazala da socijalno uključivanje jeste deo različitih strategija i politika, ali da bi isto tako bilo od velike koristi kada bi postojala integrisana strategija koja bi omogućila da se na sistematski način priđe različitim aspektima isključivanja različitih grupa. „Ključna vrednost ovog kursa je upravo to što nam ukazuje da u kreiranju politika moramo držati fokus na različitim faktorima socijalnog isključivanja”, istakla je Babović.

Svaki modul u okviru kursa ima određen broj lekcija, dok ceo kurs čini ukupno 38 obaveznih lekcija, koje obuhvataju različite tematike: od definicija siromaštva i socijalne isključenosti, mehanizama njihovog praćenja, do osetljivih društvenih grupa koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, društvenih inovacija i države blagostanja.

Na početku svakog modula nalazi se segment Refleksija koji predstavlja opšti uvod u temu modula. Tokom čitanja sadržaja lekcija, polaznici/e imaju priliku da koriste Beležnicu za pravljenje beležaka, tj prikupljanje važnih informacija i podataka. Nakon svake obavezne lekcije nalazi se segment Znanje+ ili fakultativni segment koji ne predstavlja osnovno znanje, već dopunske informacije u vezi sa sadržajem lekcije. Sekcija Korisni resursi upućuje na linkove ka relevatnom zakonodavnom i strateškom okviru kojim je regulisana data oblast, kao i studijama, analizama, publikacijama i člancima koji pružaju dodatne informacije o temi kojom se određena lekcija bavi, dok se u sekciji Iz ličnog ugla nalaze uspešne priče i blogovi na različite teme u vezi sa procesom socijalnog uključivanja. U sekciji Rečnik date su definicije i dodatna objašnjenja ključnih pojmova. Na kraju svakog modula nalazi se test koji služi za proveru znanja tokom pohađanja obaveznih lekcija modula, a na samom kraju onlajn Kursa je finalni test za proveru stečenog znanja na nivou celokupnog kursa. Ukoliko je na završnom testu tačno odgovorio na 80% ili više pitanja, polaznik stiče pravo na sertifikat.

Kurs je besplatan i izrađen je u skladu sa principima digitalne pristupačnosti. Onlajn kursu možete pristupiti putem sledećeg linka: kurs.socijalnoukljucivanje.gov.rs.