KONTAKT

U okviru projekta “Evaluacija kao osnova kreiranja informisanih javnih politika u Srbiji“, koji finansira Evalpartners, Neformalna mreža evaluatora Srbije (INES) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizovali su trening-vebinar „Ka efektivnoj evaluaciji ciljeva održivog razvoja u Srbiji“. Centralna tema diskusije bila je neprocenjiva uloga evaluacije u postizanju ciljeva održivog razvoja, i konkretne akcije koje treba preduzeti za unapređenje kapaciteta za efikasnu procenu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u Srbiji.

Podizanje svesti o važnosti razmišljanja o evaluaciji i razvoju kapaciteta lokalnih aktera za evaluaciju neophodni su koraci ka efikasnoj primeni ciljeva održivog razvoja. Prvi korak u tom procesu odnosi se na razumevanje potencijalnih koristi koje bi se mogle postići rezultatima evaluacije. Ovaj proces nije lak, jer izgradnja kapaciteta, kao i razvijanje jakih nacionalnih sistema procene zahtevaju značajna ulaganja, dok se koristi smatraju neizvesnim i dugoročnim. Još od usvajanja Agende 2030 za održivi razvoj 2015. godine, Srbija je započela razvoj mehanizama za postizanje ciljeva održivog razvoja. Uspostavljen je institucionalni okvir koji uključuje uspostavljanje Interresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN 2030 (2015) i Fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije zadužene za praćenje ostvarivanja ciljeva (2017). U tom kontekstu, web platforma DevInfo koju je razvio Zavod za statistiku Republike Srbije bio je važan korak kojim se omogućilo praćenje implementacije SDG-jeva. Trenutno se prati 98 od 245 indikatora. Analiza koju je sproveo Sekretarijat za javne politike Republike Srbije pokazala je nivo usklađenosti lokalnih politika sa ciljevima održivog razvoja solidan. Viši nivo usklađenosti mogao bi se očekivati nakon usvajanja Integrisane razvojne strategije predviđene Zakonom o sistemu planiranja. Uprkos značajnim koracima ostvarenim tokom poslednjih godina, treba napomenuti da su kapaciteti za primenu SDG i verodostojna procena SDG i dalje niski. Kao što je navedeno u Izveštaju o napretku u primeni ciljeva trajnostnog razvoja, sugerisano je da ciljevi specifični za zemlju nisu definisani u Srbiji, što implicira da merenje u odnosu na kvantitativne ciljeve nije moguće. Nedostatak dostupnih podataka takođe predstavlja važnu prepreku za praćenje i procenu, a takođe predstavlja izazov za istraživače zainteresovane za pitanja vezana za SDG. Konačno, izgradnja kapaciteta lokalne uprave biće kontinuirani proces koji će zahtevati strpljiv i predan rad.

Cilj ovog događaja bio je da istakne najvažnija pitanja koja su pred Srbijom u kontekstu evaluacije ciljeva održivog razvoja, i to tako što bi se kombinovalo trenutno znanje stečeno praćenjem i sintetizovano u Izveštaju o napretku u primeni, i važne lekcije i tehničke preporuke dobijene u drugim zemljama koje treba uzeti u obzir u godinama koje dolaze.

Učesnici vebinara bili su Neformalna mreža evaluatora Srbije – INES, Kasseem El-Sadik, potpredsednik EVALSDG-a, Marco Segone, direktor kancelarije za evaluaciju UNFPA i bivši predsednik Evaluacione grupe UN-a (UNEG) kao i osnivač/bivši podpredsednik Eval Partners, Dragana Đoković Papić iz Republičkog zavoda za statistiku, Marija Babović sa Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i SeConS grupe za razvojnu inicijativu, Stefano D’Errico, šef monitoringa, evaluacije i učenja, IIED.