KONTAKT

U okviru ERASMUS+ projekta „Kreiranje i analiza javnih politika (PPMA)“ koji finansira Evropska komisija objavljena je publikacija “U lavirintu siromaštva i socijalne isključenosti: socijalna politika i država blagostanja u Srbiji”, autora Marije Babović i Danila Vukovića.

U sprovođenju projekta učestvovali su Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, King’s College London (Ujedinjeno Kraljevstvo), Université Paris-Est Creteil (Francuska), Universiteit Leiden (Holandija), Sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, SeConS Grupa za razvojnu inicijativu, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, La 27e Région (Francuska) i Stalna konferencija gradova i opština.

Ova publikacija odražava stavove autora i Evropska komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu koja može nastati na osnovu ovde sadržanih informacija.

Knjiga se sastoji od četiri poglavlja. U prvom poglavlju pažnja je usmerena na pojmove siromaštva i socijalne isključenosti, osnovne teorije i koncepte koji se bave ovim fenomenima, kao i razlikovanjem ovih pojmova od srodnih pojmova, poput diskriminacije, nejednakosti i slično. U nastavku ovog poglavlja prikazani su različiti pristupi i metodologije merenja siromaštva i socijalne isključenosti. U drugom poglavlju prikazano je stanje siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji u uporednom okviru sa EU i zemljama u regionu. Posebna pažnja posvećena je grupama koje su u posebnom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti sa namerom da se sagledaju specifični problemi i izazovi sa kojima se ove grupe suočavaju. U te grupe spadaju deca i mladi, starije stanovništvo (starosti 65 i više godina), stanovništvo ruralnih područja, osobe sa invaliditetom, Romi, LGBTI+ grupe, a jedan od važnih aspekata su i rodne nejednakosti. U trećem poglavlju focus je na državom blagostanja i ukazuje se na njene različite modalitete kao i na trendove promena u savremenom kontekstu. Na kraju, u četvrtom poglavlju, izložene su politike borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je aktuelnim politikama obrazovanja, rada i zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Reč autora: “Pišući ovu knjigu želeli smo da vratimo u fokus pitanja siromaštva i socijalne isključenosti kao posledice savremenih politika i dubokih strukturnih procesa koji se manifestuju kroz povećanje sukoba i kriza različitih vrsta, od političkih, preko ekoloških, do zdravstvenih, odnosno pandemijskih. Ovakva stanja su izuzetno teška za društvene grupe koje se i u redovnim uslovima suočavaju sa egzistencijalnim problemima usled nedostatka resursa i nemogućnosti da pristupe važnim uslugama i oblicima podrške. Pored toga, ovakva stanja proizvode nove grupe pod rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti, o čemu donosioci odluka počinju da razmišljaju tek kada nastupe ozbiljne posledice. Nove grupe nezaposlenih i prisilnih migranata samo će dodatno učiniti sliku o siromaštvu i socijalnoj isključenosti kompleksnijom. Adekvatne političke odgovore na tu kompleksnost za sada ne vidimo ni u domaćem ni u međunarodnom kontekstu. Ova knjiga je, stoga, namenjena svima onima koji žele da se podsete ili steknu znanja o problemu siromaštva i socijalne isključenosti i svoj rad usmere ka toj oblasti ili ga unaprede.”