KONTAKT

Fiskalna politika, siromaštvo i nejednakost u Srbiji su tema novog broja MONS (Monitoring socijalne situacije u Srbiji). U ovom broju aktuelne su sledeće teme: kako je na temeljima neoliberalne ideologije početkom 2000-tih godina kreiran sistem poreza i socijalnih davanja koji je doveo do velikog pogoršanja relativnog položaja nižih slojeva; kakvo je stanje siromaštva i socijalne isključenosti prema poslednjim podacima SILC-a, sa osvrtom na ranjive grupe; kakva je međugeneracijska pokretljivost u Srbiji i zbog čega bi reforma poreza na nasleđe i poklon mogla da podstakne tu pokretljivost; postoji li potreba za temeljnom reformom oporezivanja rada i kako bi ona trebalo da izgleda da bi unapredila jednakost i efikasnost na tržištu rada.

Članke pratite na MONS platformi https://mons.rs/