KONTAKT

Danas su predstavljeni završni nalazi evaluacije pete faze projekta Misije OEBS-a u Srbiji „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji“ (DEMSEC projekat).

Evaluaciju je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u julu i avgustu ove godine i obuhvatila je period implementacije projekta od januara 2020. do juna 2023. godine. Urađeno je desk istraživanje relevantnih projektnih i strateških dokumenata i dubinski intervjui sa osobljem Misije OEBS-a, projektnim partnerima i korisnicima.

U skladu sa standardima evaluacije OECD-DAC i u skladu sa nedavno usvojenom politikom OEBS-a, evaluacijom je procenjena relevantnost, koherentnost, efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost projekta.

Peta faza projekta usmerena je na sledeće glavne oblasti: unapređenje zaštite podataka o ličnosti, razvoj kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama, kao i učešće OCD u sprovođenju bezbednosne politike i unapređenju obrazovanja u sektoru bezbednosti.