KONTAKT

Dr Marija Babović je redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivača i programska direktorka SeConS-a. Ekonomska sociologija je glavna oblast njenog akademskog interesovanja, a istraživanja i analize politika koje sprovodi fokusiraju se na probleme socio-ekonomskog razvoja, rodne ravnopravnosti i socijalne integracije različitih društvenih grupa. Pored velikog iskustva u naučmo-istraživačkom radu, ima i veliko iskustvo u primenjenim istraživanjima sprovedenim u saradnji međunarodnim institucijama (EC, DFID, WB, UNDP, UNHABITAT, UNHCR, ICMPD, DRC, itd.), državnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

• Priprema kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
• Poznavanje velikih međunarodnih standardizovanih istraživanja: Anketa o radnoj snazi, Statistika o prihodima i uslovima života, Ljudski razvoj, Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS), Istraživanja o upotrebi vremena, Evropsko socijalno istraživanje, Istraživanje o vrednostima, itd.
• Statističke i kvalitativne analize
• Priprema analitičkih izveštaja
• Analize politika u različitim formama
• Razvijanje programa obuka i osposobljavanja
• Praćenje i vrednovanje projekata i politika
• Aktivnosti zagovaranja u različitim formama
• Rukovođenje programom projekta

• Socio-ekonomski razvoj, sa posebnim fokusom na rast i nejednakosti iz regionalne i strukturne perspektive
• Siromaštvo i društveno isključivanje
• Rodna ravnopravnoost, sa posebnim fokusom na ekomonskim rodnim nejednakostima i pristup socijalnim pravima
• Analiza tržišta rada
• Socijalna ekonomija i preduzetništvo
• Migracije i problemi društvene integracije migranata
• Ekonomske strategije domaćinstava, posebno iz perspektive životnog toka
• Procesi i odnosi unutar domaćinstava i porodica
• Javne politike sa fokusom na zapošljavanju, socijalnim politikama, rodnoj ravnopravnosti

Bataglini, E and Babovic, M. (2015) ‘Nature and culture in territorialisation processes. Challenges and insights from a case study in Serbia.’ in Dessain, J, Horlings, L, Battaglini, E. (eds.) Cultural sustainability and regional development: Theories and practices of territorialisation, Routledge, London, pp: 59-72.
Battaglini E., Babović M., Bogdanov N. (2015) ‘Framing resilience by territorialisation’, in A. Palovita, M. Jarvela (eds.), Climate adaptation, policy and food supply chain management in Europe, London, Routledge, pp:119-131 .
Babovic, M. (2015) ‘Theoretical and methodological approaches in research of structural, cultural and direct violence’, Sociologija, Vol. 57, No. 2, pp: 331-352.
Babovic, M, Vukovic, D. (2015) Shaping Social Policies in the Western Balkans: Legal and Institutional Changes in the Context of Globalization and Post-socialist Transformation, in Margo Thomas and Vesna Bojicic-Dzelilovic (eds.), Public Policy Making in the Western Balkans: Case Studies of Networks, Actors and Coalitions, London: Springer Publishers, pp: 17-43.
Babovic, M. (2014) ‘Rodni aspekti pristupa ekonomskim resursima u procesima teritorijalizacije: istraživanje u zlatiborskom regionu’, Socioloski pregled, vol. XLVIII, no. 3, pp: 353-381. (Gender Aspects of the Access to Economic Resources within the Processes of Territorialization: Research in Zlatibor Region)
Babović, M. (2014) Položaj žena u biznois sektoru u Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd
Bogdanov, N i Babović M. (2014) Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, Republički avod za statistiku
Babovic, M, Vukovic, D. (2014) „Social Interests, Policy Networks and Legislative Outcomes: The Role of Policy Networks in Shaping Welfare and Employment Policies in Serbia“, East European Politics and Societies, 28 (1), pp: 5-24.
Cvejic, S, Babovic, M. (2014) Migration Flows in Western Balkan Countries: Transit, Origin and Destination, 2009-2013, IOM, Geneva.
Babovic, M, Vukovic, D. (2014) Social Accountability in Cambodia, London School of Economics and Political Science, JSRP Paper 19, dostupan na adresi:
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/JSRP/JSRP%20Papers/JSRP-Paper-19.aspx
Babović, M i Petrović, I (2014) „Povezanost radnih i vrednosnih orijentacija društvenih aktera u uslovima ekonomske krize u Srbiji“, Teme, vol. XXXVIII, br. 1, str: 151-176
Babovic, M. (2013) ‘Transformational problems of agricultural cooperatives in South-East Serbia’, in Cooperatives and Social Enterprises in Europe and in Transitional Contexts, The Sociological Association of Serbia and Montenegro, The Institute for Sociological Research, University of Belgrade, conference proceedings, Belgrade, pp: 87-94.
Babovic, M, Vukovic, O, Ginic, K. (2013) Prevalenca i karakteristike nasilja prema zenama u BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Sarajevo (The Prevalence and Features of Violence Against Women in Bosnia and Herzegovina, Agency for Gender Equality of BiH, Sarajevo.)
Babovic, M. (2013) Gendered access to natural, economic, social and cultural resources in Serbia’, in Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, e-proceedings of the XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology, 29 July – 1 August, 2013, Florence, Italy, Laboratorio di studi rurali SISMONDI, Pisa, pp: 133-134.
Babović. M (2013)“Promene u ekonomskim strategijama domaćinstava u Srbiji 2003-2012: ekonomsko delanje pripadnika različitih društvenih slojeva u uslovima rasta i receije“, u Lazić, M. i Cvejić, S. (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, ISSIFF, Beograd, str: 99-118
Babovic, M. (2012) Polazna studija o preduzetnistvu zena u Srbiji, UN Women, Beograd (Baseline Study on Women Entrepreneurship in Serbia, UN Women, Belgrade.)
Babović, M. (2012) “Novo prilagođavanje: ekonomske strategije društvenih slojeva u Srbiji u periodu ekonomske krize“, Marinković, D i Šljukić, S (ur.), Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti, Odsek za sociologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi sad, 2012, str: 202-221
Bobić M, Babović, M. (2012) „Migracije u Srbiji: stanje i politike“, Sociologija br. 2, str: 209-228
Babović, M, Vuković, O, Petrović, I. (2012) Građani i građanke Republike Srpske o rodnoj ravnopravnosti, Gender centar Republike Srpske, Banja Luka (Women and Men in the Republika Srpska on Gender Equality, Gender center, Banja Luka).
Cvejić, S, Babović, M, Pudar, G.(2011) Human Development Report on Social Inclusion in Serbia, chapter on economic exclusion,UNDP Belgrade.
Babović, M. (2011) ‘Economic strategies of households in Serbia 2003-2007’, in Cvejic, S. (ed) Living with reforms, ISIFF, Belgrade.
Babović, M. (ed.) (2011) Socijalno ukljucivanje: koncepti, stanje, politike, ISIFF, SeConS, Beograd (Social Inclusion: Concepts, conditions, policies, ISIFF, SeConS, Belgrade)
Babović, M. (2011) Gender equality at local level: Jablanicki and Pcinjski Counties, PBILD, Vranje
Babović, M. (2010) Rodne ekonomske nejednakosti u komparativnoj perspektivi, ISIFF, SeConS, Beograd (Gender Economic Inequalities in Comparative Perspective: EU and Serbia, ISIFF, SeConS, Belgrade)
Babović, M, Ginić, K, Vuković, O. (2010) Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u Centralnoj Srbiji , SZRN, Beograd (Mapping of domestic violence against women in Central Serbia, SZRN, Belgrade).
Babović, M. (2010) „Ekonomske strategije domaćinstava u SRbiji 2003-2007“, u Cvejić, S. (ur.) Suživot sa reformama: građani Srbije pred izazovima „tranzicijskog nasleđa“, Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja, Beograd, strane: 91-124.
Babović, M. et al (2010) Izazovi nove socijalne politike: socijalna uključenost u EU i Srbiji, MZRSP RS, Beograd (Chalenges of New Social Policy: Social Inclusion in EU and Serbia, MoLESP, Belgrade)
Babović, M. (2010) ‘Rodne nejednakosti na trzistu rada u Srbiji’ u Arandarenko et al. (ur) Ekonomsko-socijalna struktura Srbije: ucinak prve decenije tranyicije, Naucno drustvo ekonomista, Beograd: 429-442. (‘Gender inequalities on the labour market in Serbia’, in. Arandarenko, M, Cvejic, S, Prascevic, A. (eds.) Econoic and Social Strucure of Serbia: the effects of the first decade of transition)
Babović, M. (2010) „O dometima i ograničenjima Nove ekonomske sociologije kapitalizma“, Sociologija, Beograd, 2010, Vol. LIII, br. 1, 97-105
Cvejic, S, Babovic, M, Bogdanov, N, Petrovic, M, Vukovic, O. (2010) Social Exclusion in Rural Areas in Serbia, UNDP, Belgrade Government of Republic of Serbia (2010)
Government of Serbia (2009) Progress of Realization of Millennium Development Goals in the Republic of Serbia, chapter on MDG 3: Gender equalities and empowerment of women;
Babović, M. (2009) Post-socijalistička transformacija i socio-ekonomske strategije domaćinstava i pojedinaca u Srbiji, ISIFF, Beograd. (Post-socialist transformation and socio-economic strategies of households and individuals);
Babovic, M. (2009) ‘Radne strategije i odnosi u domacinstvu: Srbija 2003-2007, u. Milic, A. (ur) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, ISIFF, Beograd. (‘Socio-economic strategies and intra-household relationships: Serbia 2003-2007; in Milic, A. (ed.) Contemporary Families in Serbia in Comparative Perspective)
Babović, M. (2009) „Rural Women in Status of Family Helpers in Serbia – problems of Social Exclusion“, Integrating Differences: Human Rights, Social Inclusion And Social Cohesion In The Balkans On Its Road To The EU, strane: 16-17, Euro Balkan Institut, Skoplje.
Babović, M, Vuković, O. (2008) Seoske žene u statusu pomažućih članova poljoprivrednih domaćinstva: položaj, uloge i socijalna prava, UNDP; Beograd (Rural Women in the Status of Family Helpers in Farming Households: Position, Roles and Welfare Rights);
Babović, M. (2007) Položaj žene na tržištu rada u Srbiji, UNDP, Beograd (Position of Woman on the Labour Market in Serbia);
Babović, M, Cvejić, S, Rakić, D. (2007) Position of Refugees in the Labour Market and their Inclusion in Active Labour Market Policies Grupa 484, Beograd;
Ilić, R, Cvejić, S, Babović, M. (2007) Position of Roma in the Labour Market in Sumadija County, RIC, Kragujevac
Babović, M (2006) “Socio-ekonomske strategije i odnosi unutar domaćinstava”, u S. Tomanović, (ur.) Društvo u previranju, Beograd: ISI FF: 81-101. (Socio-economic household strategies and intra-household relations, in Tomanovic, S. (ed.) Society in Turbulence).
Babović, M. (2005) „Socijalne mreže – povezivanje društvenih aktera u sferi ekonomskih aktivnosti“, Sociologija, Vol. HLVII, br. 4, 2005. strane: 351-370.
Babović, M. (2005) „Economic Strategies of Households in the Post-socialist Transformation in Serbia“, in Milić, A. (ed.) Transformation and Strategies, Institute for Sociological Research Faculty of Philosophy University of Belgrade, Belgrade, 153-171.
Babović, M. (2004) „Ekonomske strategije domaćinstava u post-socijalistikoj transformaciji Srbije“, u Milić, A. (ur.) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevica srbije na početku trećeg milenijuma, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd: 239-275.
Cvejić, S, Babović, M. (2003) „Ein latentes Problem“, Ost-West-Gegeninformationen, Ostereuropa-Institut an der FU Berlin, Berlin, Vol. 15, No. 1, 16-21.
Babović, M. , Cvejić, S. (2002) „Strategije opstanka domaćinstava u Srbiji“, Sociologija, Beograd, broj 2, strane: 97-126.
Babović, M. (2002) „Akteri blokade društvenih promena i akteri transformacije“, u Bolčić, S, Milić, A. (ur.) Srbija krajem milenijuma: razranje društva, promene i svakodnevni život, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 67-93.
Babović, M. (1999) „Potential for an Active Society”, in Lazić, M. (ed.) Protest in Belgrade: Winter of Discontent, CEU Press, Budapest, 33-59.
Babović, M. (1999) „Politički model radne organizacije u staovištu Džefri Fefera“, Sociologija, Beograd, 1999, broj 1-2, strane: 17-47.
Babović, M, Cvejić, S, Lazić, M, Vuletić, V. (1997) ‘Ajmo, ‘ajde, svi u šetnju – građanski i studentski protest 96/97, Medija centar i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd.
Babović, M, Cvejić, S, Vuletić, V. (1997) „Belgrade Protest 96/97“, Sociologija, broj 1, strane: 15-29.
Babović, M. (1989) „Granice društvenog razvitka“, u Ranković, M. (ur.) Deformacije i granice društvenog razvitka, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 137-165.
Babović, M. (1988) „Pokušaj rekonstrukcije marksističke teorije revolucije“, Sociološki pregled, Sociološko društvo Srbije, Beograd, 1988, broj 3, strane:335-354.