KONTAKT

SeConS je, u saradnji sa Centrom za evidenciju i implementaciju (Australija), uspešno završio evaluaciju UNICEF-ovih pet modela: Porodični saradnik, Povremeno hraniteljstvo, Sprečavanje osipanja u školama, Diverzione mere za mlade u sistemu pravde i socijalne zaštite i Intervencije u ranom detinjstvu.

Evaluacija je zasnovana na opsežnoj analizi programske i planske dokumentacije, zajedničkom radu sa UNICEF-ovim timovima, kvalitativnim intervjuima sa više od 50 nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana (predstavnici ministarstava i Vladinih tela, partnerskih nevladinih organizacija, istraživačkih grupa i lokalnih partnera), a rađena je i anketa u lokalnim zajednicama.

Svrha evaluacije je da pruži preporuke za buduće aktivnosti koje će pomoći UNICEF-u i drugim akterima u pogledu sprovođenja izabranih modela u sledećem programskom ciklusu, kao i u pogledu ukupnog UNICEF-ovog pristupa programskim modelima u Srbiji.