KONTAKT

Dr Svetlana Stanarević je docentkinja na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a angažovana je i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti njenog interesovanja su ljudska bezbednost, urbana bezbednost i bezbednosna kultura. Realizovala je brojne projekte koje je podržao Fond za otvoreno društvo, Kulturni centar DamaD, Ministarstvo omladine i sporta, Fakultet bezbednosti i druge organizacije i institucije. Učesnica je COST akcije (najstariji program evropske saradnje u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja) TU 1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (2013-2016). Pružila je stručan doprinos radu Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u periodu od 2008. do 2015. godine, članica je Radne grupe za Nacionalnu strategiju za mlade (2015-2025) u ulozi koordinatorke grupe za bezbednost mladih (u periodu 2014-2015. godine), kao i radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2015-2017. godine. Upravnica je Centra za istraživanje ljudske bezbednosti, kao organizacione jedinice Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde kroz mnogobrojne akademske aktivnosti motiviše i uključuje studente da kroz različite neformalne oblike učenja bolje upoznaju i dalje šire ideju ljudske bezbednosti (www.human-security.info).

• komunikacione veštine i sposobnosti,
• organizacione i prezentacione veštine,
• sposobnosti za timski rad i vođenje tima,
• veština rešavanja problema, analitičnost i dobro rasuđivanje
• razvijanje kurikuluma studijskih programa u oblasti bezbednosti
• razvijanje programa obuka i osposobljavanja
• veštine ličnog razvoja i razvoja karijere

• ljudska bezbednost
• bezbednosna kultura
• bezbednost mladih
• javne politike u oblasti bezbednosti
• bezbednost u lokalnoj zajednici
• prevencija nasilja, radikalizacije i ekstremizma

Vanja Rokvić, Svetlana Stanarević, (2016), „Toward gender and LGBT equality in the Serbian armed forces“, Women’s Studies International Forum 55, Elsevier, pp. 26-34;
Zoran Jeftic, Vanja Rokvić, Svetlana Stanarević, (2016), Attitudes of Military Academy Cadets on Code of Honour of the Serbian Army, Didactics of Military Ethics, pp 200-206, Chapter DOI: 10.1163/9789004312135_018, E-ISBN: 9789004312135, ;
Stajić, Lj.,Stanarević, S., (2015), Značaj i uloga međunarodnih organizacija u očuvanju ekološke i ljudske bezbednosti,,Zbornik radova, Pravni fakultet u Novom Sadu; XLIX 3, 963-978, 502/504:341.217, doi:10.5937/zrpfns49-9711;
Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić (Editorial),(2015), Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, Belgrade: Faculty of Security Studies, Paris: Institut Français de Géopolitique;
Aleksandra Đukić, Svetlana Stanarević, (2015), Bezbednost kao komponenta razvoja nove urbane politike“, Međunarodni naučno-stručni skup – 11. Letnja škola urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Republički geodetski zavod, Beograd;
Stanarević, S., Tatalović, S., (2015), Youth and The Feeling of Safety in Public Spaces, , Places and Technologies 2015., Keeping up with Technologies to Make Healthy Places, Book of Conference Abstracts, Nova Gorica, Slovenia;
Stanarević, S., Gačić, J.,(2014), „Culture as National Security Interest“, Contemporary Macedonian Defense, Ministry of Defence Republic of Macedonia, Vol.14, Number 26, Skopje, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, UDK 304:323.21;
Stanarević S. Bodin, M., (2014), „Bezbednosna kultura kao društveni resurs nacionalne bezbednosti“,Vojno delo, Beograd, UDK Narodna biblioteka Srbije, UDK: 351.78:316.7: , 327.56:351.88;
Stanarević, S., Rokvić, V. (2014). „Nepoštovanje ljudskih i manjinskih prava kao ograničavajući faktor razvoja demokratske političke kulture“, Istoriografija i savremeno društvo, Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i savremeni univerzitet 3“. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu: Niš. str. 349 – 362 UDK 342.7:343.4]::314.334.3:321.7
Stanarević, S. Rokvić V. Spasić, S., (2013), „Culture as a positive instrument for police reform”, International scientific conference Archibald Reiss days, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Volume 3, str. 371-386, CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 978-86-7020-262-7, UDK 005.73:351.74/.75;
Stanarević, S., Dimitrijević, I., & Milenković, M. (2013). Culture and Cultural Differences as a Security Challenge or a Context for Dialogue. In: Mojanoski, C. (Ed.) (2013). The Balkans between Past and the Future: Security, Conflict Resolution, and Euro-Atlantic Integration, Vol. 2 (pp. 213-232). Skopje: Faculty of Security. ISBN 978-608-4532-36-1 (COBISS.MK-ID 95271178) ;
Stanarević, S. Rokvić, V., (2013) Razumevanje koncepta vojne kulture, TEME, Časopis za društvene nauke, Niš; br.4, str. 1959-1976, ISSN 0353-7919, UDK 316.75:355;
Katić, Lj., Bralić, Ž., Stanarević, S., (2013), Obrazovne potrebe i strategije razvoja studija bezbednosti, Andragoške studije, Časopis za proučavanje i obrazovanja i učenja odraslih, Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, br. 2 str. 143-160, ISSN 0354-5415, UDK 378.14::351.75;
Stajić, Lj., Mijalković, S., Stanarević, S., (2013), Bezbednosna kultura, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, ISBN 978-86-7774-128-0;
Stanarevic, S., (koautor),(2012), Integrating the concept of safety and security culture in the corporate security, in (editor: Denis Čaleta), Corporate security in dynamic global environment –challenges and risks, Institute for Corporative Security studies – ICS, Ljubljana, Slovenia pp. 101-114, Kataložni zapis o publikaciji, narodna in iniverzitetna knjižica, Ljubljana, ISBN 978-961-92860-3-6;
Stajić, Lj.,Stanarević, S. (2012), „Odgovor civilnog društva na bezbednosne rizike u školi“ u Zborniku: Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Fakultet bezbednosti, Kordić i sar. (Urednici), Beograd, str. 153-166. ISBN: 978-86-84069-69-8, UDK: 316.325:351.851;
Stanarevic, S., (koautor), (2012), Eliminating the Consequences of a Terrorist Attack in the Republic of Serbia, in (editor: Denis Čaleta, Paul Shemella), Managing the Consequences of Terrorist Acts – Efficiency and Coordination Challenges, Institute for Corporative Security studies – ICS, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduete School Monterey, USA, pp. 163-175, Kataložni zapis o publikaciji, narodna in iniverzitetna knjižica, Ljubljana, ISBN 978-961-92860-5-0;
Stanarević, S., Bodin M., (2012), „Identitet mladih – bezbednosno pitanje ljudskih resursa Srbije“, Politička revija, (godina XXIV) XI, vol=32, br 2/2012, ISSN 1451-4281, Beograd, str. 27-46, UDK: 316.752-053.6+159.923.2]:351.75;
Stanarević, S. (koautor) (2011), „Razvoj i primena koncepta bezbednosne kulture u suprotstavljanju terorizmu“, u Zborniku: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu (urednici Saša Mijalković, Dragana Kolarić, Dane Subošić), Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, ISBN 978-86-7020-202-3;
Stanarević S. (koautor) (2011), „Kriterijumi prihvatljivosti programa i projekata bezbednosti škola“ u Zborniku: Bezbednosni rizici u obrazovno-vaspitnim ustanovama, (urednici Branislava Popović –Ćitić, Slađana Đurić, Želimir Kešetović), Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 147-166., ISBN 978-86-84069-64-3, UDK: 005.334:371;
Stajić Lj., Stanarević, S., (2011), „Modeli ostvarivanja bezbednosti u školama u Republici Srbiji“, Zbornik radova, Pravni fakultet u Novom Sadu, ISSN 0550-2179, COBISS.SR-ID 16397826, UDK: 351.75:373;
Dulić Stanarević, S. (koautor), (2010), Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji – ka indeksu ljudske bezbednosti, Izveštaj za 2008. godinu, Fond za otvoreno društvo, Beograd; 162 str. CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 978-86-82303-08-4;
Dulić D.,Stanarević, S.,Nikolić V., Matović, D., (2010), Bezbednost mladih u Srbiji – Kako mladi procenjuju današnje bezbednosne pretnje, rizike i izazove, Fond za otvoreno društvo, Beograd, str. 147, CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISBN 978-86-82303-43-5;
Stanarević S., Filip Ejdus, (ur.),(2009), Pojmovnik bezbednosne kulture, (CCVO) uz podršku Ministarstva omladine i sporta, CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka, ISBN 978-86-83543-58-8;
Stanarević S., i grupa autora, (2007),Stanje ljudske bezbednosti u Srbiji( tema: Bezbednost u lokalnoj zajednici), Izveštaj za 2005-2006,( koautor), Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2007, 331 str., CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 978 – 86 – 82303- 21 – 3;
Stajić Lj., Mijalković, S., Stanarević,S.,(2006), Bezbednosna kultura mladih – kako živeti bezbedno, Draganić, Beograd, 232 str., CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 86-441-0686-4;
Stanarevič S. i grupa autora,(2006), Procena održivosti razvoja kvaliteta života lokalne zajednice – metodološka matrica dimenzija, aspekata, podaspekata i parametara, Centar za mirovne studije Fakulteta civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, Beograd, 140 str., CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 86 – 84069 – 22 – 6;